Arbejdsliv Arbejdsmiljø

Gør arbejdslivet ondt?

Her kan du læse, hvad Guldborgsund og Lolland kommuner har af tilbud, hvis du f.eks. bliver ramt af stress, mobning og chikane, vold og trusler om vold.

Stress:

Vi bliver alle fra tid til anden ramt af arbejdspres. Er vi ramt af arbejdspres over en længere periode, uden at vi har tilstrækkeligt med indflydelse på det eller en oplevelse af, at det vi gør, giver mening, så kan arbejdspresset "sætte sig" og gøre os syge. I så fald er vigtigt, at du rækker hånden ud og beder om hjælp. 

Mobning og chikane:

Arbejdstilsynets definition på mobning:
"Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem". 

Vold og trusler om vold:

Alle arbejdspladser bør have en kriseplan, der beskriver, hvem der gør hvad og hvornår. Tag kontakt til din AMR hvis du vil vide, hvordan den ser ud for din arbejdsplads.

 

Guldborgsund kommune:

Afklaring på skolen med AMR/TR og/eller leder

Der er herefter én indgang til Personaletjenesten gennem leder, AMR eller TR via et telefonnummer. 

En konsulent fra Personaletjenetsen tager kontakt til den ansatte for at få en fortrolig samtalen indledende afklarende samtale og forestår den videre visitation.

Herudover er der også muligheder for - afhængig af den konkrete situation - henvisning til: Arbejdsmedicinsk Klinik, Fast Track, fastholdelseskonsulent i Jobcenteret, sparringstiltag for ledelsen, redskaber til konflikthåndtering.

Kommunen har et akutberedskab, som varetages af Nordisk Krisekorps.

 

Lolland kommune:

Medarbejdere i Lolland Kommune kan henvises til psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelateret:

  • Mobning
  • Udbrændthed
  • Chikane
  • Stress

Muligheden for henvisning drøftes mellem nærmeste leder, TR, AMR eller den enkelte medarbejder samt en af HR-sektorens kontaktpersoner – se nedenfor. Hvis visitation bevilges kontakter HR-sektoren Falck. Sager i forbindelse med omstruktureringer og afskedigelse er ikke længere omfattet af aftalen.

Psykologisk bistand i krisesituationer

Lolland Kommune har fornyet samarbejdsaftalen med Falck Healthcare vedrørende psykologisk bistand i krisesituationer for 2019.

Alle medarbejdere i Lolland Kommune er dækket ved følgende hændelser: 
• Arbejdsulykker, herunder trafikulykker under udførelse af arbejdet. 
• Arbejdsrelateret vold og trusler om vold herunder røveri og røveriforsøg. 
• Arbejdsrelaterede, pludselige dødsfald. 

Hvis behovet for psykologisk bistand opstår, i forbindelse med ovenstående hændelser er det nærmeste leder
 og/eller en fra arbejdsmiljøgruppen (arbejdsmiljøleder eller – repræsentant), der kan kontakte Falck Healthcare. Der skal blot oplyses navn, sektor samt arbejdssted ved henvendelsen.

4 timers psykologisk bistand kan tilbydes ved oprettelse af en sag. I særlige tilfælde kan ydes timer udover 4 timer efter aftale med HR.

Hvis behov for psykologisk bistand opstår i forbindelse med ovennævnte hændelser er det nærmeste leder og/eller en fra arbejdsmiljøgruppen, der kan kontakte Falck Healthcare.

Rådgivningscenterets telefonnummer er: 70 10 20 12