Kredsens lønpolitik

Lolland-Falsters Læreforenings lønpolitik skal være i overensstemmelse med Danmarks Lærerforening lønprincipper jf. Danmarks Lærerforenings principprogram. Udpluk herfra: 

 • Der skal sikres et lønsystem, som passer til et arbejde, der ofte udføres som et kollektivt anliggende, og som tager udgangspunkt i de faglige kvalifikationer, der kræves for ansættelsen
 • Lønsystemet skal medvirke til at udvikle og understøtte professionen
 • Lønnen skal udmøntes, så den understøtter mulighederne for et godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed, idet alle løndele aftales mellem arbejdsgiverne og organisationen
 • Medlemmerne skal sikres korrekt løn til tiden samt et bredt kendskab til lønnens sammensætning og have indflydelse på udviklingen og udmøntningen af foreningens lønpolitik og lønstrategi
 • Lokale løndele udmøntes på baggrund af objektive og fremadrettede kriterier

Lønsammensætningen kan bestå af fire elementer (månedslønnede, jf. Læreraftalerne 2018 § 3 stk. 1):

Grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn* og resultatløn.

*Kvalifikationsløn baseres på den enkeltes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring (Læreraftalerne 2018 § 6 stk. 1).

 Uddannelse iht. § 6 stk. 4 (skal, pædagogisk diplomuddannelse) og § 6 stk. 5 (skal tage stilling, anden relevant videreuddannelse), erfaring iht. § 6 stk. 2 nr. 1-4 (anciennitet-/løntrinsforløb 4-8-12 år).

 

DLF/LC og KL har herudover indgået aftale om mulighed for lokal løndannelse (se Læreraftalerne 2018: Bilag 1 til overenskomst for lærere m. fl. og ”Forlængelse af aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.”)

Lokal løndannelse kan udmøntes på to måder:

 • Årlig lønpolitisk drøftelse (kap. 2 § 2)
 • Ved nyansættelser (kap. 2 § 4)

 

Lolland-Falsters Lærerforenings politik for indgåelse af individuelle lønaftaler for læreruddannede ved lokal løndannelse

Ved individuel lønfastsættelse, skal lønnen være kendt og indplaceringen ske efter nedenstående hovedprincipper:

 • Ved nyansættelser sker indplaceringen som udgangspunkt efter gældende centrale overens- komstaftale og gældende lokale forhåndsaftale
 • Hvis der indgås en individuel lønaftale, skal denne aftale kunne sammenholdes og sammenlignes med den løn, der i øvrigt gives i kommunen for sammenlignelige funktioner under hensynstagen til uddannelse, erfaring mm.
 • Hvis der indgås en individuel lønaftale om anvendelse af funktions- eller kvalifikationsløn, skal kriterier og begrundelser samt dokumentation for kvalifikationer tydeligt fremgå af aftalen
 • Hvis der indgås en individuel lønaftale om anvendelse af funktions- eller kvalifikationsløn, skal kriterierne fremtræde med en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor
 • Hvis der indgås en individuel lønaftale om anvendelse af funktions- eller kvalifikationsløn, skal denne lønaftale gælde for alle lærere, som opfylder de anvendte kriterier og begrundelser
 • Lønnedgang alene kan ikke indgå som et parameter for en lønforhandling. (Situationen kan f.eks. forekomme, hvis man er tilflytter fra et andet stedtillægsområde, eller hvis man har oppebåret funktionstillæg for en funktion, man ikke længere bestrider).

 

Andre principper:

 • Anden uddannelse erhvervet før en færdiggjort læreruddannelse, kan ikke alene danne grundlag for lønindplaceringen
 • Undervisningserfaring erhvervet før en færdiggjort læreruddannelse kan efter en færdiggjort læreruddannelse indgå ved fastsættelse af lønindplacering (øget anciennitetsalder, er aftalt i LLK)

I ovenstående tilfælde når undervisningserfaringen har fundet sted indenfor:

 • Grundskoleområdet, hvad enten det er en privatskole eller en folkeskole.
 • Ungdomsuddannelsesområdet (handelsskoler/gymnasier/erhvervsskoler).
 • Andre uddannelsesområder og steder hvis undervisningen antager en karakter, som er sammenlignelig med den undervisning, der finder sted i folkeskolen (højskoler, VUC, o. lign.).
 • Anden undervisningserfaring kan indgå, hvis den i øvrigt er sammenlignelig med undervisning i folkeskolen, fagligt, didaktisk og aldersmæssigt (naturvejleder, museumsunderviser, o. lign.).

 

Ansættelse af pensionister:

 • Når ansatte har valgt at fratræde deres stilling for at gå på pension, og efterfølgende ansættes på en skole ansættes de efter overenskomstens bestemmelser uden pension.

 

Lolland-Falsters Lærerforenings politik for indgåelse af individuelle lønaftaler for ikke-læreruddannede.

 • Her henvises til forhåndsaftaler indgået med

 Lolland Kommune:

http://kreds68.org/medlem/aftaler/lolland-kommune

 Guldborgsund Kommune:

http://kreds68.org/medlem/aftaler/guldborgsund-kommune

  

Endvidere gør følgende sig gældende ved ansættelse af ikke-læreruddannede:

 • Ved ansættelse af ikke-læreruddannede (uanset beskæftigelsesgrad) skal det indskærpes at tillidsrepræsentanten underretter kredsen. 
 • Skolen bør dokumentere, at det ikke er muligt at besætte stillingen med en uddannet lærer. 
 • Ansættelsen skal ske med henvisning til folkeskolens § 28 stk. 2’s krav om dispensation. 
 • Det indskærpes, at aftale om lønsammensætning sker mellem kredsen og kommunen og ikke mellem ansatte og leder. 
 • Ved ansættelse af lærerstuderende skal det tilstræbes, at der ved ansættelsen aftales vilkår, som tilskynder den studerende til at færdiggøre sit studium.

 

Bilag 1 indgår ligeledes i overvejelser og mulige kriterier i forbindelse med lokal løndannelse.

 

Vedtaget på kredsstyrelsesmødet mandag d. 4. november 2019.