Vedtægter

 

Vedtægter for pensionistklubben.


Bilag til § 9, stk. 1 + 2

§1

Klubbens navn er Lolland-Falsters Lærerforenings Pensionistklub.

§2

Medlemmer af klubben er alle Lolland-Falsters Lærerforenings medlemmer af fraktion 4. Disse medlemmer har stemmeret på klubbens generalforsamling og har adgang til at deltage i klubbens arrangementer.

§3

Pensionistklubbens formål er, at understøtte medlemmernes faglige/økonomiske, sociale og kulturelle interesser, således at sammenholdet mellem medlemmerne fremmes, samt at
• samarbejde med fraktion 4’s valgte kongresdelegerede
• samarbejde med ”NAVN” valgte repræsentanter til fraktion 4’s årsmøde

I arbejdet for at understøtte medlemmernes faglige/økonomiske interesser samarbejder klubben med kredsstyrelsen.

Pensionistklubben varetager det politiske arbejde i forbindelse med opstilling og valg af deltagere til fraktion 4’s årsmøde.

§4

Klubbens økonomiske grundlag er baseret på et beløb, som fastsættes af kredsens generalforsamling.

Medlemmerne betaler således ikke kontingent til klubben. Styrelsen kan imidlertid beslutte, at der til konkrete arrangementer opkræves et deltagergebyr.

§5

Klubben ledes af en styrelse på 5 medlemmer, der vælges for en periode på 2 år af klubbens generalforsamling.
Det sikres at kredsens to kommuner er repræsenteret i styrelsen.

Formanden vælges af generalforsamlingen.

Styrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær. Kasserer og formand kan ikke være samme person.
Formanden er sammen med kasserer ansvarlig for klubbens økonomi overfor Lolland-Falsters Lærerforening.
Formanden sørger for, at der indkaldes til styrelsesmøder med angivelse af dagsorden.

Kassereren fører klubbens regnskab, som revideres af kredsens revisorer, og som fremlægges på klubbens generalforsamling.

Sekretæren fører protokol over beslutninger/drøftelser i styrelsen.

Styrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.

Til løsning af særlige opgaver/arrangementer kan styrelsen supplere sig med personer udenfor styrelsen.

Særlige opgaver kan være:

• at arrangere udflugter med socialt og kulturelt indhold
• at arrangere møder med socialt, kulturelt, fagligt eller underholdende indhold
• at arrangere korte kurser målrettet medlemmernes interesser

Styrelsen arbejder i øvrigt sammen med en af kredsstyrelsen udpeget kontaktperson vedrørende praktiske forhold (benyttelse af kredskontorets faciliteter, udsendelser til medlemmerne etc.).

§6

Klubbens generalforsamling afholdes hvert år efter kredsens generalforsamling og inden 1. maj.

Generalforsamlingen indkaldes ved annoncering på WWW.folkeskolens.dk’s kalender og kredsens hjemmeside mindst 21 dage før dens afholdelse.

Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden samt tid og sted for afholdelsen.

Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Styrelsen udarbejder endelig dagsorden, som forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.

§7

Valg af styrelsen finder sted i lige år.
Hvis formanden i valgperioden udtræder af styrelsen konstituerer denne sig med ny formand frem til den følgende generalforsamling, hvor der vælges formand.

1. Valg af formand
2. Valg af 4 styrelsesmedlemmer
3. Valg af 2 suppleanter

§8

Klubbens vedtægter ændres, når forslag herom er optaget på generalforsamlingens dagsorden, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Klubbens vedtægter må ikke stride mod Lolland-Falsters Lærerforenings og Dlf’s vedtægter. Forslag til vedtægtsændringer skal derfor forelægges kredsstyrelsen til godkendelse inden fremsættelse på generalforsamlingen.

§9

Klubben kan opløses, hvis der til generalforsamlingen er stillet forslag herom(jvnf.§8) og 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Ved klubbens opløsning tilgår dens kassebeholdning

Lolland-Falsters Lærerforening – kreds 68.

Vedtægterne godkendt på generalforsamlingen den 16. marts 2006.