Kredsnyt 9 2018

 

Kære kolleger

OK 18 og urafstemning

Afstemningsresultatet har nu været kendt i et par uger. Først og fremmest skal lyde en stor tak til indsatsen for at stemme og til medlemmerne for den store stemmedeltagelse. Det giver en solid opbakning, men stiller også klare krav og store forventninger, til det videre arbejde med aftalen på arbejdstidsområdet – både centralt og lokalt.

På landsbasis blev resultatet en stemmeprocent på 78,1 med 74,6 pct. ja og 25,4 pct. nej. I Lolland-Falsters Lærerforening blev stemmeprocenten 80,2 med 68,4 pct. ja og 31,6 pct. nej. Altså en større nej-andel end landsresultatet. Er der mon en sammenhæng med manglende lokale arbejdstidsaftaler i de to kommuner i kredsen?

Den høje stemmedeltagelse udløste præmier til tre skoler i kredsen. Til Borgerskoleafd. og Østofteafd. begge med 100 pct. stemmedeltagelse og til Sophieskolen for flest afgivne stemmer. Tillykke med det.

Nu skal vi alle i arbejdstøjet. Dels har vi et ret stort mindretal, der stemte nej, og mange af ja-sigerne har heller ikke armene over hovedet i glæde over resultatet. Det er for mange et ja givet på forventningen om, at der (meget) snart skal til at ske noget både med hensyn til lærernes arbejdsvilkår, muligheden for kvalitet i undervisningen og skolens udvikling. Eller som både KL og DLF enigt udtalte på den ekstraordinære kongres d. 7. juni: ”Der skal laves forbedringer, som kan mærkes helt ud på den enkelte arbejdsplads”. Her menes ikke bare resultatet af aftalens ”periodeforhandling”, der skal være afsluttet senest med OK 2021, men i særdeleshed også de nye muligheder, der ligger i ”En ny start” samarbejdet. De muligheder starter allerede nu - lige så snart parterne lokalt bliver enige om at komme i gang. Og, vi er i gang i Lolland-Falsters Lærerforening.

OK 18 og arbejdstid

Kort opridset indeholder OK-forliget følgende konkret om arbejdstid:

  • Fornyet og forstærket samarbejde mellem DLF/KL centralt og lokalt
  • Stadig mulighed for at indgå lokalaftaler
  • Lejrskoler – pr. 1/8 2018 medregnes hele døgnet i arbejdstiden
  • Skal-samarbejde skoleleder og TR om skoleårets planlægning og opgaveoversigten

OK 18 og ”En ny start”

”En ny start for folkeskolen og en ny start for samarbejdet”. Denne del af OK-aftalen dækker over to forpligtende dele med det formål ”at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og sikre undervisning af høj kvalitet”:

  1. Periodeforhandling – med undersøgelseskommissionen og efterfølgende forhandlingsforløb med det formål at indgå en arbejdstidsaftale senest OK 2021. Kan effektueres august 2020.
  2. ”En ny start” samarbejdet, der ikke kun omhandler arbejdstid, skal styrke arbejdsmiljøet, lærernes professionelle kapital (beslutnings-, professions- og social kapital) og sætte fokus på god undervisning og kompetent ledelse med henblik på muligheden for at iværksætte initiativer på områderne rekruttering og fastholdelse, sikre nyuddannede en god start på lærerlivet, styrke lokalt samarbejde mellem ledelse og TR (TRIO) samt fokusere på kerneopgaven og forældresamarbejde.

OK 18 og løn

Realønnen stiger i OK-perioden, idet den samlede aftalte lønstigning udgør 6,1 pct. Dertil kommer reguleringsordningen, så den samlede lønstigning i perioden skønnes til 6,82 pct. Desuden er det endelig lykkedes at få aftalt et påbegyndt lønforløb for konsulenter og UU-vejledere ligesom børnehaveledere også har fået et løft.

Læs mere om løn og aftalen i OK-indstikket i ”Folkeskolen” nr. 10

OK 18 og X-kongres

Den ekstraordinære kongres d. 7. juni havde kun et punkt på dagsordenen, nemlig ”OK 18 og foreningens position og muligheder”. Underforstået mulighederne i de to dele i ”En ny start” samarbejdet. Disse muligheder blev belyst af Anders Bondo og gæstetaler Thomas Gyldal Pedersen (fmd. for KL´s børne- og undervisningsudvalg). De understregede begge vigtigheden i aftalen om en ny start – både for folkeskolen og for samarbejdet om folkeskolen. Begge udtrykte stor vilje til samarbejdet, og at aftalen om ”En ny start” skulle give resultater og forbedringer for alle på alle skoler. Alt andet havde også været utænkeligt, men det lød oprigtigt ment i tilhørernes ører.

Formanden for undersøgelseskommissionen - Per Bonvig Christensen - var inviteret til at tale om det arbejde, som han skal i gang med i kommissionen. Han udtrykte ligeledes stor oprigtighed og vilje til det forstående arbejde. Han understregede bl.a., at han ikke var i lommen på nogen, hverken DLF eller KL og sagde: ”hvis jeg er i lommen på nogen, så er det folkeskolen”. Og, Per B. uddybede, at han kun havde sagt ja til opgaven, fordi både KL og DLF begge oprigtigt ønsker, at kommissionsarbejdet ikke kun skal være ord – men udmøntes i handlinger til gavn for lærere og folkeskolen.

Der blev afslutningsvis vedtaget en kongresvedtagelse med bl.a. følgende hovedbudskaber:

  • Alle medlemmer af DLF skal opleve forbedringer af deres arbejdssituation som følge af OK 18
  • At arbejdet med mulighederne i aftalen starter på alle niveauer i foreningen allerede nu. Involvering af medlemmerne er i den forbindelse afgørende
  • At rejse diskussionen om folkeskolens formål og indhold for at styrke den didaktisk funderede tilgang til skolens indhold og respekten for lærernes professionalisme

Hele kongresvedtagelsen kan læses på DLF InSite/Min kreds/Lolland-Falsters Lærerforening

Lokal status på arbejdstidsaftaler

Kredsen fremsendte allerede i januar 2018 anmodninger om forhandling af en lokal arbejdstidsaftale til begge kommuner. Dette skete ikke mindst på baggrund af udtalelser og ”løfter” afgivet i kommunalvalgkampen efteråret 2017, de efterfølgende konstitueringsaftaler samt udmøntningsaftalen i forbindelse med budget 2018 i Guldborgsund.

Begge kommuner satte anmodningen på pause med begrundelse i OK-forhandlingerne – man ville afvente resultatet herfra. OK 18 trak som bekendt meget ud, og først d. 2. maj kunne anmodningerne genfremsendes. Efter nogen ventetid forelægger der nu følgende svar og processer fra kommunerne:

Guldborgsund: Anmodningen er drøftet i økonomiudvalget med beslutning om, at man vil afvente resultatet af processen i undersøgelseskommissionen og de efterfølgende arbejdstidsforhandlinger.

Det er helt klart en skuffende meddelelse - ikke mindst set i lyset af optakten til anmodningen, og, hvad OK 18-forliget har medført af kommunale henvendelser om arbejdstid til kredsene i andre kommuner. Et lyspunkt lige nu er de øjeblikkelige budgetforslag/-ønsker fra fagudvalget (BFU) til budget 2019. Her foreslås budgetudvidelser til indsatser for adskillige millioner kroner. Indsatser som, hvis de vedtages (i oktober 2018), vil betyde mere tid til lærerne til konkrete og beskrevne opgaver med sænkning af undervisningstimetallet til følge. Det er bl.a. indsatser, som vi kan genkende fra forslag og problemstillinger kredsen tidligere har fremført i drøftelser med såvel administration som politikerne i BFU. Hvordan det går med disse budgetønsker vil vi – og kan I – følge opmærksomt på de kommende BFU-møder (se BFU-dagsorden 14. maj 2018 og følg med på kommende BFU-møder). Den politiske udmelding er: ”At kvaliteten af vores skoler er et prioriteret område for kommunen”. Budgetforslag 2019 og ”Partnerskabsaftalen”, hvor der netop er udmøntet 7,5 mio. kr. til skolerne til det kommende skoleår, ”skal ses i det lys”.

Partnerskabsmidlerne udmøntes lokalt på skolerne. Midlerne skal forbedre vilkår og kvaliteten jf. de fire pejlemærker i aftalen. De fleste skoler kan ansætte én lærer for de tildelte midler. Søg indflydelse på udmøntningen gennem personalemøder, MED-udvalg og i skolebestyrelsen.

Lolland: Anmodningen blev positivt modtaget af administrationen. Vi ønskede dog en politisk og økonomisk rammesætning af mulighederne for en aftale, før vi gik videre med drøftelserne. Det var der forståelse for, og vi mødtes derfor med kommunens politiske og administrative ledelse 12. juni. Den politiske udmelding på mødet var klar. Den aftale Lolland Kommune har indskrevet i sit konstitueringsgrundlag er ikke en arbejdstidsaftale som før lov 409 med bindinger som eksempelvis et maksimalt undervisningstimetal. Men, man vil gerne lave en aftale, hvor begge parter har skrevet under. Bl.a. på baggrund af ”En ny start” samarbejdet og LFL’s budskab om at lave forbedringer (store som små) for alle lærere på alle skoler, aftalte vi at starte et samarbejde og en proces med henblik på at indgå en aftale inden året udgang. Vi har aftalt møder før og efter sommerferien, hvor vi i fællesskab skal udarbejde en procesplan omhandlende indhold, form og tidsperspektiv for forløbet. LFL har flere ideer og forslag til forbedringer af lærernes arbejdsmiljø og til at udføre god undervisning til gavn for eleverne. Nogle forslag koster mens andre faktisk kan gennemføres gratis. Hvad det ender med må tiden vise, men for LFL er det vigtig, at lærerne på skolerne involveres i processen. Lærerne er de nærmeste til at pege på problemer med, og løsninger til, at opnå de opstillede mål. Løsninger der kan udmøntes til gavn for lærerne, eleverne og folkeskolen i Lolland.

Skoleårets afslutning – og starten på et nyt!

Opgørelse af arbejdstiden

Når skoleåret slutter, slutter normperioden også, og din arbejdstid skal gøres op. Du har krav på at få en arbejdstidsopgørelse, så du får sikkerhed for, at du ikke har arbejdet mere, end du har fået løn for. Eller får løn for merarbejdet. Det er én af de værnsregler, der fremgår af § 7 i Lov 409.

For at forhindre problemer og konflikter er det en fordel, at du straks forholder dig til, om du er enig i arbejdstidsopgørelsen. Hvis ikke – henvend dig til din TR og leder.

Opmærksomhedspunkter vedr. skoleårets planlægning og lærernes undervisningstid

Vær opmærksom på at alle dine undervisningstimer der på forhånd er muligt at fastlægge – herunder også eksempelvis lejrskoler og undervisning efter det udvidede undervisningsbegreb – skal på opgaveoversigten, idet opgaveoversigten reelt udgør et løntilsagn, og tillægget skal udbetales løbende.

Lolland-Falsters Læreforening vil i samarbejdet med begge kommuner på alle niveauer fortsætte med at arbejde for alle former for forbedringer til gavn for såvel lærere som folkeskolen. I det arbejde er medlemmernes involvering og opbakning af største betydning. Og målet er helt klart, nemlig at der indgås aftaler, der sikrer vilkår som giver mulighed for at arbejde professionelt, fleksibelt og med udstrakt grad af selvstændig tilrettelæggelse af arbejdstiden i samarbejde med ledelse og kolleger.

Vi har nu alle en stor opgave i at gøre det klart for de politikere, der nu lægger budgetter, at folkeskolen er så økonomisk hårdt trængt, at det går ud over den kvalitet, vi som lærere kan levere, og at det arbejdsmiljø lærerne arbejder i har mangeartede negative konsekvenser.

Men det er samtidig også vores opgave, at fortælle om det engagement lærerne har for at give eleverne den bedste uddannelse, synliggøre aktivitetsniveauet og fortælle om den høje kvalitet med hvilken undervisningen bliver gennemført.

I det arbejde står ”En ny start” samarbejdet helt centralt, og det starter nu.

Lolland-Falsters Lærerforening ønsker alle en god sommerferie

 

Med venlig hilsen     

Birger Petersen

Formand