Kredsnyt 7 2018

Overenskomstaftale 2018 - godt eller skidt? Ja eller nej?

Lad det være sagt med det samme. Det er absolut ikke et resultat, der lever op til de opstillede krav og forhåbningerne på arbejdstidsområdet.

Alligevel anbefaler kredsstyrelsen et ja.

Fredag den 27. april sidst på formiddagen indgik Forhandlingsfællesskabet (FF) og Kommunernes Landsforening (KL) en overenskomstaftale på det kommunale område for de kommende tre år - til april 2021. Aftalen omhandler det generelle og fælles for alle organisationerne i FF, herunder også de tre store knaster - den økonomiske ramme, frokostpausen og lærernes arbejdstid. Organisationerne skal nu i gang med de specielle forhandlinger på eget område før den samlede aftale kan sendes til afstemning i organisationerne. Afstemningsresultatet skal foreligge senest 6. juni.

To ud af de tre knaster kom godt i hus, men vi fik som bekendt ikke en arbejdstidsaftale eller ændringer af arbejdstidsreglerne. Det krav, som var det vigtigste og betød allermest for os. Lov 409 (og bilag 4) er fortsat gældende de næste tre år. Dog med mulighed for forhandling undervejs i overenskomstperioden gennem et forpligtende ”Ny start” samarbejde. Den økonomiske ramme blev, som i delforliget i regionerne, aftalt til 8,1 procent over de tre år. For nærmere oplysninger, overvejelser og forklaringer til det indgåede forlig henvises til medlemsbrevet og videoen udsendt til alle medlemmer lørdag d. 28. april. Heri redegør Anders Bondo Christensen (ABC) for forhandlingsforløbet, resultatet og overvejelserne for at indgå aftalen og ikke vælge konfliktvejen.

 

Jeg vil her redegøre for kredsstyrelsens overvejelser og vurdering af forliget.
Når man skal tage stilling til et overenskomstresultat, må man nødvendigvis tage udgangspunkt bl.a. i de opstillede krav og perspektiverne ved et ja eller nej. Men forventninger og forhåbninger spiller ligeledes en stor rolle i vurderingen. Gennem hele det forberedende arbejde og i medlemsdebatten inden opstillingen af de endelige krav blev det klart tilkendegivet, at man ikke kunne forhandle sig til en central arbejdstidsaftale a´la før lov 409. Kravet på arbejdstidsområdet blev derfor:

-          Aftalte rammer for arbejdstiden, der …..

-          Arbejdstidsregler …., som modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det kommunale arbejdsmarked.

Et krav der syntes svært for KL at afslå, men vigtigst var, at vi fik alle de faglige organisationers opbakning og støtte til kravet - både fra kommuner, regioner og stat. Det blev siden hen til ”musketereden” og ”en løsning for alle”.

Men, sådan gik det ikke. Efter næsten fem måneders udmarvende forhandlinger, et delforlig på det regionale område og tæt på den absolutte deadline 1. maj, var det kun muligt at få et tilbud fra KL om en halvårsevaluering af arbejdstiden. Vi var startet ud med måneds- og senere kvartalsopgørelse af arbejdstiden. Tilbuddet fra KL var fuldstændig uacceptabelt, og vurderingen i hovedstyrelsen var, at et nej, og dermed en konflikt, ville medføre et hurtigt lovindgreb, der højst ville give os en kvartalsopgørelse af arbejdstiden samt en fortsættelse og cementering af lov 409. Dermed ville arbejdstidsspørgsmålet være meget svært at genoptage og få musketered til i OK 2021.

 

Derfor foreslog DLF i stedet et samarbejde med ”en forpligtende afdækning og et efterfølgende forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid på lov 409 området med henblik på at indgå en arbejdstidsaftale senest ved OK 2021”.

Det blev så forliget på arbejdstidsområdet som ABC og Michael Ziegler kom ud med den fredag. Et forlig uden garantier, men med perspektiver og en bevaret og forpligtende mulighed for en forhandlet arbejdstidsaftale - senest i 2021. Et perspektiv som vi formodentlig også kan få de øvrige organisationers støtte til i 2021. Og befolkningens forhåbentlig.

Situationen er nu den, at der er indgået forlig på alle områder i stat, regioner og kommuner. Forlig der med stor sandsynlighed vil blive vedtaget i organisationerne. Hvis vi (lærerne) stemmer nej som de eneste, vil vi stå alene, miste opbakningen fra organisationerne (måske) og miste forståelsen og støtten i befolkningen (måske). Det er der til gengæld ikke noget perspektiv i.

Derfor anbefaler kredsstyrelsen et ja til forhandlingsresultatet.

Under OK-forhandlingerne har kredsens anmodninger om forhandling af en lokal arbejdstidsaftale været sat i bero i begge kommuner. Disse anmodninger vil kredsen nu snarest genfremsende til begge kommuner.

 

På vegne af kredsstyrelsen

Birger Petersen

Formand