Kredsnyt 5 2017

Anders Bondo Bo Groth Og Klaus Svenssom

 

Kære kolleger

 

Medlemsmøde med Anders Bondo Christensen

På medlemsmødet torsdag den 18/5, med deltagelse af ca. 100 medlemmer, fortalte Anders om OK18 forhandlingssituationen og pointerede, at selvom KL ikke vil forhandle arbejdstid, så kan vi ikke leve med at vores arbejdsvilkår er vedtaget ved lov – og ikke forhandlet.

Herudover kom han ind på samarbejdet med de andre faglige organisationer i forhandlingsfællesskabet, konfliktmuligheden og bandt det hele sammen - ved hjælp af spørgsmål og kommentarer fra tilhørerne - med tråde til vores lokale forhold.

Anders formår at løfte tungt OK stof med personlige bramfrie fortællinger til et niveau, der kan fastholde og skabe interesse hos 100 medlemmer en solbeskinnet torsdag eftermiddag i Bangs Have.

OK18

Tak til alle jer der svarede på det udsendte spørgeskema om OK18. Det gjorde 33 % af medlemmerne.

Undersøgelsen viste at:

  • højest prioriterede krav ved OK18 er kravet om forbedringer i forhold til arbejdsliv/arbejdstid – det vælger 63 %. Løn prioriteres højest af 28 %
  •  82 % mener at sikring af forberedelsestiden er meget vigtig + 14 % vigtig!
  • 72 % mener at et maksimalt undervisningstimetal er meget vigtigt + 18 % vigtig
  • 36 % mener at ophævelse af fast tilstedeværelse er meget vigtig + 16 % vigtig

Undersøgelsen viser klart, at lærerne vægter forbedringer i arbejdsliv og arbejdstid langt højere end mere i løn. Lærerne ønsker samtidig forbedrede muligheder for at kunne forberede og gennemføre en kvalificeret undervisning fremfor at få ophævet fast tilstedeværelse.

Dette er i fuld overensstemmelse med vedtagelserne på generalforsamlingen, og de mål og den politik kredsstyrelsen forfølger.

Undersøgelsen bør også vække opmærksomhed hos vores lokale politikere.

Kommunalvalg 2017

Vores valgmateriale er under udarbejdelse og vi kontakter kandidaterne indenfor de nærmeste uger.

Valgmøder:

Guldborgsund:                 Torsdag den 26/10 kl. på Hotel Falster kl. 17

Lolland:                             Torsdag den 2/11 i Bangs Have kl. 17

Sæt allerede nu i kalenderen.

Folkeskolens stemme er også din stemme! Deltag aktivt i debatten om vores lokale folkeskole.

Ændringer i kredsstyrelsen

Der er ændringer i kredsstyrelsens sammensætning fra 1/8/2017, idet Malene Hjøllund har fået stilling som afdelingsleder på Holeby afdelingen.

Stort TILLYKE til Malene – og en stor tak for indsatsen!

Det kommer til at betyde:

Henrik Thue Schmidt indtræder som 1. suppleant i kredsstyrelsen.

René Rygaard Jensen indtræder som kongresdelegeret og overtager samtidig formandsposten for pædagogisk udvalg.

Endelig betyder det også, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 15/6 kl. 17.15 med det ene punkt:

Valg af suppleant til fællestillidsrepræsentant i Lolland. Indkaldelse udsendes snarest.

 

Administrationsgrundlag og forhåndsaftale Guldborgsund

Vi har underskrevet en aftale om et nyt Administrationsgrundlag for lærernes arbejdstid i Guldborgsund Kommunes folkeskoler. Forhandlingerne er gennemført i en konstruktiv og positiv dialog og indeholder elementer, der kan forbedre skoleårets planlægning, den lokale dialog mellem lærer og ledelse, føre til klarere prioriteringer af opgaverne på opgaveoversigten, hvor ”forberedelse” nu skal optræde samt medvirke til en tydeligere skelnen mellem forberedelse og andre opgaver – idet både individuel og fællesforberedelsestid skal fremgå af mødeplanen.

Et lille skridt i en rigtig retning, men argumentationen for at få en egentlig arbejdstidsaftale forstummer ikke af den grund.

Vi har også indgået en ny forhåndsaftale, hvor der ikke er grundlæggende forandringer, men der er ryddet op i formuleringer mm.

Se aftalerne her: http://kreds68.org/medlem/aftaler/guldborgsund-kommune

 

Pressemeddelelse

Kredsstyrelsen udsender d.d. en pressemeddelelse vedr. det politiske forslag i Lolland Kommune om indgåelse af en arbejdstidsaftale mellem kommunen og Lolland-Falsters Lærerforening.

Pressemeddelelsen er vedhæftet og kan også ses på kredsens hjemmeside:

http://kreds68.org/ hvorfra du også kan tilgå vores facebook side:

 

Med venlig hilsen     

Henrik Hansen

Formand