Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

September 04. 2017

Referat af Kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 4. september 2017 kl. 8.30 – 12.00

   

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet 17/8/17. Godkendt.

2. Status på fremtidige strukturelle ændringer på kredskontoret. Næste skridt. (HH) Orientering og derefter drøftelse af den videre proces, herunder TR- /AMR ´s roller i den samlede opgaveløsning.

3. Kommunalvalg 2017 (HH)(Bilag: Mødedisposition, Mødeoversigt)

- Meningsdannermøderne Kun 1 tilmeldt d.d. Fristen forlænges til 5/9. HH udsender mail til alle TR den 4/9.

- Pressen Folketidende har ikke reageret på de udsendte materiale endnu. HH har kontaktet FT igen.

- Elevorganisationerne Ingen tilbagemelding fra de 2 kommuners sektorer om henvendelse fra LFL om at få lov til at inddrage elevrådene i KV17. LFL vil rette henvendelse til SB-formænd og til elevrådenes kontaktlærere gennem TR som næste skridt.

- Skolebestyrelserne LFL´s valgmateriale sendes til SB i begge kommuner. HH tager kontakt.

 

-  Valgmøderne HH har lavet et udkast til indbydelse til valgmøde.

- ”Folkeskolens” kandidatprøve er nu tilgængelig på ”Folkeskolen”. LFL formidler videre til politikerne i begge kommuner.

- Vores interne oversigt med valgmøder med diverse politiske partier opdateres løbende.

4. Restancer og udmeldelser – KS og TR ’s rolle(HeJ/HH)

Restancer: Ved første udmelding fra DLF sender sekretæren en folder til medlemmet omhandlende muligheder for hjælp. Kredsen vil gerne informeres efter 1. rykker. Herefter tager Formanden kontakt til medlemmet ved både 2. og 3. rykker.

Det undersøges hvor meget TR må informeres om medlemmer i restance.

Udmeldelser: Ved udmeldelser, som kommer via DLF- kontoret i København, tager formanden direkte kontakt til medlemmet.

Tema på kommende KS- møde og TR- møde: Hvad lykkes vi med som fagforening?, Hvad gør fagforeningen for dig og for os? Hvordan kan faglig klub styrke fællesskabet i fagforeningen? Hvordan styrker vi vores image som fagforening?

5. Løntjek (HH)(Bilag sendes ud fra KØ i løbet af ugen)

Bilag er udsendt. Kredsnyt udsendes med beskrivelse af proces for løntjek i begge kommuner. TR løntjek i uge 37 på afdelingerne. Herefter løntjek i uge 38 på Kredskontoret(GS) og i Bangs Have(LL) efter TR- møderne.

6. Registrering af lærernes undervisningstid. (HH)(Bilag: Mail 22/8/17 kl. 11.23 på 068) Da vi ikke har brugt informationerne i det centrale redskab, anvender vi fremover kun vores egen registrering af undervisningstiden. Spørgsmålet vendes også med konsulenterne.

7. Siden sidst / meddelelser (HH)

TR 023/17: Fjerde bog i serien ”Pædagogisk rækkevidde”

TR 024/17: Danmarks Lærerforenings ”Lærertræf 2017”

TR 025/17: Orientering om undersøgelse af medlemmernes arbejdsforhold

TR 026/17: TR-stormøde i Odense 4. oktober – velfærdsmanifestationen ”Danmark for Velfærd”

Orientering om yderligere udsendelser om opfølgning på kredsens indsats i forbindelse med KV17. Opsummering fra kredsformandsmøde fra før sommerferien vedr. den nye platform.

Vedrørende TR- stormøde den 4/10 skal der udarbejdes en samlet  plan sammen med de andre fagforbund. HH tager kontakt. Samlet tilmelding til kredskontoret senest den 20/9 af hensyn til fælles transport. HTS kontakter TR.

8. Orientering.

a)  Guldborgsund (BP) Orientering om partnerskabsaftale og deraf følgende valgmuligheder for skolernes valg af indsatsområder. 4 frikommuneforsøg er godkendt. Møde vedr. ny ansøgningsrunde. Påpegning af fodfejl i MED- systemet ved første forsøgsrunde, budget 18, Styrelsesvedtægt er under revidering og sendt i høring. 7 skoler deltager i ”Løkkes” projekt om at få tilført midler, hvis karaktergennemsnittet øges.

b) Lolland (SK)

Orientering om dagsordener til møde i Børn – og Skoleudvalget samt i Hoved- MED:

Valg af ny næstformand i Børn- og Skoleudvalget, perioderegnskab, budget 18, redigering af antimoppestrategi, perspektivplan, markedsføring af Lolland Skole - og dagtilbud. Ny direktør ansat ( Rikke Jensen), genforhandling af MED - aftalen, fravær, revision af principper, retningslinjer og kommunens politikker.

Der skal afholdes nyvalg af TR på Dannelundeafdelingen. Kandidat haves.

c)  Arbejdsmiljø udvalg (KP) 

Sygefraværet i Lolland tages op på næste AMR- møde som den positive fortælling. TRIO- samarbejdets struktur og opgaver tages også op.

d) Pædagogisk udvalg (RR) Intet

e) Kursus udvalg (EN)

Der arbejdes videre med plan for TR/AMR- internatet, der kombineres med TR/AMR- møde før jul, så der skabes sammenhæng. Medlemsmøde planlægges til uge 2 i 2018. Orientering om KSS- internat i nov.

f)  Arbejdspladser udenfor Folkeskolen. (HH)

Der arbejdes for indgåelse af  lønaftaler for en del af de medlemmer, der ikke arbejder i Folkeskolen.

g) Forpligtende Kredssamarbejde (HH). Næste møde: i Slagelse Intet

h) FTF (HH) Intet.

9.  Regnskab. (BP) Samlet medlemsfald på 19 medlemmer fra årsskiftet frem til nu. Budgettet følger det forventede/planlagte budget. Intet yderligere at bemærke.

10.  Kommunikation. Kredsnyt 9 8/9: Løntjek

”Kredsnyt” udkommer snart med nærmere orientering og proces til medlemmerne.

11.  Næste KS møde 2/10:

Temaer på næste møde: Fremtidig struktur på kredskontoret, medlemsrekruttering, KV17.

12.  Næste TR møde 21/9/2017 Intet.

13.  Næste AMR møde: 7/9 Intet.

14.  Eventuelt 

Problem med langsomme computere på kredskontorerne. HH/BP sørger for IT- assistance for at afhjælpe problemet.

Referent: Susanne Køhler                                                                                       

Henrik Hansen