Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

Oktober 02. 2017

Referat af Kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 2. oktober 2017 kl. 8.30 – 11.30

   

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet 4/9/17 Godkendt med følgende bemærkning til punkt 4: Der udarbejdes en folder med vejledning til kredsstyrelsesmedlemmer og Tr ved medlemmers restancer og udmeldelser. Forslag til vejledningen udarbejdes af Heidi og fremlægges på et kommende KS-møde.

2. Status på fremtidige strukturelle ændringer på kredskontoret. (HH)(Bilag: Sekretær arbejdsopgaver, Snitflader sagsbehandler opgaver, overenskomster) Formand og næstformand får mandat af kredsstyrelsen til at udarbejde en ny arbejdsbeskrivelse til en faglig sagsbehandler, udarbejde tidsplan med proces for strukturelle  ændringer samt til at føre de videre forhandlinger

3. Kommunalvalg 2017 (HH)(Bilag: Mødeoversigt, Valgmøder)

To valgmøder er i støbeskeen. Der er planlagt valgmøde med de radikale fra begge kommuner på kredskontoret. Invitationen til de 2 valgmøder udsendes på torsdag. Der er tilmelding til møderne via kredskontoret.  2 ordstyrere, David Arnholm og Torsten Elsvor, er hyret til at lede mødet, der forgår efter følgende skabelon: 2 minutters partirunde til alle partier, ”speed- dating”, hvor politikerne rokerer rundt mellem bordene i et antal minutter. Der er et nyt overordnet tema ved hvert bordskift/hver runde. Herefter afsluttende paneldebat.

Mulige temaer: Rekruttering og fastholdelse af lærere, skolernes økonomi og bæredygtighed, inklusion, privatskoler, skolestruktur, lærernes arbejdsvilkår og opgaver =” isbjerget” , m.m.

4. Løntjek. Opsamling og erfaringer(HH)

I GS var der ingen graverende fejl. Kun på en enkelt skole var der ikke udbetalt ” efter kl. 17 tillæg”.

I Lolland kommune var der følgende fejl. Manglende udbetaling af:  Undervisningstillæg over 750 timer, specialklassetillæg, 2- sprogstillæg, kontaktlærertillæg, enkelte koordinator og vejledertillæg.

Formen på løntjek evalueres på næste TR- møde.

5. BUPL/LFL pjece (BP/HH)(Bilag fremsendes) Drøftelse og godkendelse af de 2 fremsendte bilag. BUPL har endnu ikke fremsendt deres oplæg endnu. KS skal godkende det samlede oplæg inden udsendelse.

6. Undersøgelse af ”Ikke læreruddannede” (HH)

Orientering om den foreløbige status på ikke læreruddannede, der læser fagfaglig undervisning. Vi har krav om ansættelse på læreroverenskomst og at stillingerne skal slås op.

Der følges op i forhold til den enkelte skole/afdeling i den kommende periode.

Vi følger op på næste møde og tager her stilling til, om vi vil offentliggøre tallene.

7. Rekruttering og fastholdelse(..) Punktet udgår og genoptages på kommende møde.

8. KongresOrientering om forløbet på kongressen. Dagsorden udsendt. Materialer findes på 068/Kongres/Kongres2017.

9. Siden sidst / meddelelser (HH)

KS 069/17: ”Danmark for Velfærd” – mobilisering til TR-stormøde den 4. oktober 2017 i Odense

TR 027/17: Lærerens Dag 5. oktober 2017

KS 070/17: Konference for kredsenes arbejdsmiljøansvarlige

FTF/SJ 8/17: Referat 1. september 2017

KS 071/17: Kursusplan – 1. halvår 2018

TRnyt 4: TR- stormøde, Lønstigninger, Regionale TR- møder, Ledige plader på …

KS 072/17: Tilmeld kredsens TR’ er til stormøde, og støt et Danmark for velfærd

TR 028/17: Deltag i TR- stormøde 4. oktober, og støt Danmark for Velfærd

KS 073/17: Uddannelsen ”Lærer og meningsdanner”

KS 074/17: Halvdagskursus i forbindelse med den nye databeskyttelsesforordning

KS 075/17: Tilbud om analyse af resurceanvendelsen i folkeskolerne

Ingen aktiviteter på lærerens dag. Vi skal reklamere for lærerne om meningsdanneruddannelsen. Vedr. kursus for databeskyttelsesforordning må kredsen deltage med 2 personer - tages op igen på næste møde.

10. Orientering.

Registrering af lærernes undervisningstid – tidspunkt Ingen registrering af lærernes undervisningstid centralt – kun lokalt.

Kunst på kredskontoret Der er booking frem til sommerferien – herefter må den nye kredsstyrelse tage stilling til fremtidige kunstudstillinger.

Kredsens opgaver på TR uddannelsen Bilag udsendt til kredsstyrelsen med oversigt over de forpligtigelser, vi har over for nye TR.

a) Guldborgsund (BP) Orientering om budget 18, frikommuneforsøg, kulturaftaleprojektet.

b) Lolland (SK) Orientering om budget 18, høringssvar til budget 18 samt orientering fra møde mellem LFL og LK.

c) Arbejdsmiljø udvalg (KP) APV gået i gang i GS.

d) Pædagogisk udvalg (RR) Intet

e) Kursus udvalg (EN) Orientering om påtænkte kursusholdere til internatet.  Tænk over underholdning til internatet. Kredsens årlige husarrangement afholdes hos Rene. Kursusforum for KS- fællesmøde den 16.-17. nov. 2017. Program udleveret.

f)  Arbejdspladser udenfor Folkeskolen. (HH) Invitation udsendes snarest til møde den 27/11 til medlemmer, der ikke arbejder i Folkeskolen. Mødet afholdes på Sukkertoppen fra 16 – 19. Thomas Andreassen + arbejdsmiljøklinikken deltager.

g) Forpligtende Kredssamarbejde (HH). Næste møde: 21/8 i Nykøbing  

Orientering om ny kommunikationsplatform på næste møde.

h) FTF (HH) 

Mødet sluttede 11.45, da Kredsstyrelsen skulle deltage i kongresforberedende møde i Næstved.

11. Regnskab. (BP)

12.  Kommunikation. Kredsnyt 10 uge 40: Løntjek, Valgmøder

13.  Næste KS møde 6/11:

14.  Næste TR møde 2/11/2017:

15.  Næste AMR møde: 9/11

16.  Eventuelt 

 

Henrik Hansen

Referent: Susanne Køhler