Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

November 20. 2017

Ekstraordinært Kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 20. november 2017 kl. 8.30 – 10.00

   

Dagsorden:

1. Fastsættelse af kontingent(BP)

Det foreløbige budget 2018 blev gennemgået. Faldende medlemstal, primært pga af faldende antal lærerstillinger, giver underskud i forhold til budget. Langtidsbudgettet gennemgås og det endelige budget vedtages ved næste KS-møde 11.12.17.

Kredsstyrelsens forslag til generalforsamlingen: ingen ændring i kontingent 2018.

2. Kredsens aktiviteter i forhold til OK18(HH)

Der er planlagt medlemsmøde med Anders Bondo Christensen i Næstved den 15. januar. Der planlægges ikke nogle kredsaktiviteter inden da.

Det forventes at TR og AMR deltager og arbejder for at få medlemmer med. De vil få mulighed for at få transportudgifter dækket via akutmidlerne.

På TR-mødet den 30.11. vises HH’s powerpoint om forløbet og baggrunden for OK18. Der afventes materiale fra hovedforeningen, som vil kunne bruges af TR på faglig klub.

3. Møde med Camilla Raymond(EN)(Bilag)

Stikord i forhold til kredsens forventninger og ønsker sendes til Camilla Raymond inden mødet mandag 27.11., hvor hun deltager.

4. Kommunikationsplatform – kort præsentation(KP)

komplatform.dlf.org . Login er det fulde cpr-nummer og password er de sidste fire cifre. På sigt vil det blive afløst af uni- login.

Der vil i starten være en overgangsperiode, hvor dokumenter og indkaldelser både sendes med mail og lægges på platformen. Præsenteres på TR mødet 30/11 af KP. På KS mødet 11/12 aftales tovholderfunktion.

5. Eventuelt

På kaffemødet torsdag evalueres kommunalvalget og ud fra resultatet drøftes næste skridt. 

 

 Henrik Hansen

 

Referent: Karina Pedersen