Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

November 6. 2017

Referat af Kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 6. november 2017 kl. 8.30 – 12.30

   

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet 2/10/17 Godkendt med bemærkning til punkt 2. Der udarbejdes ikke en arbejdsbeskrivelse.

2. Undersøgelse af ”Ikke læreruddannede” (HH)(Bilag: KS 084/17) Status

Kredsen konsulenter orienterede om status i de to kommuner og planen for opfølgning på TR´ s undersøgelser. Konsulenterne kontakter hver enkelt skoleleder. TR får tilbagemelding fra konsulenterne, så der evt. kan følges yderligere op. 2 afdelinger i Lolland mangler tilbagemelding til kredsen.

Centerklasser holdes pt. ude af undersøgelsen.

Problemstillingen rejses i begge kommuner fælles i forhold til de to forvaltninger.

3. Vejledning i tilfælde af restancer og udmeldelser(HH/HEJ)(Bilag følger) Drøftelse af udsendt bilag. Der er følgende forslag til ændringer:

Side 1: 1. rykker efter 1 måned sendes ikke ud til fraktion 4.

Side 2 dot 3: Man kan søge om( eller få tilbudt) …….Parentes indføjes i den oprindelige tekst.

Side 2 nederst med rød skrift: Kun kredsformanden orienteres.

Side 3: Der tilføjes en ekstra dot med teksten: Der er mulighed for at aftale en afdragsordning. Folderen renskrives.

4. Fremtidige strukturelle ændringer på kredskontoret(HH)(Bilag: Udkast til proces og tidsplan, Udkast til opgaveportefølje)   

Orientering om opgaveportefølgen, som er et dynamisk papir.  Proces – og tidsplan fremlagt. Forhandlingen starter ud fra en sagsbehandleroverenskomst.  

5. Kommunalvalg 2017. Status og evaluering på møder med partierne og af de to valgmøder – yderligere handlinger? (HH)

Målet med at sætte folkeskolen på dagsordenen er lykkes. Dialogmøder og valgmøder har været vellykkede. Ønske om bedre pressedækning. Drøftelse af initiativer, der skal iværksættes, når valget er ovre. Herunder bl. a. ønske om at møde udvalgene, opfølgning på arbejdstidsaftaler samt læserbreve, der konkluderer på valgmøderne. Læserbrevet udsendes inden før valget Der udsendes også et kredsnyt inden valget suppleret med en video.

6. Rekruttering og fastholdelse. Den involverende fagforening. Kursus med Camilla Raymond(HH)(Bilag)

Drøftelse af hvordan vi stiller krav til vores medlemmer. Hvad kan foreningen gøre for medlemmerne og hvad kan medlemmerne gøre for foreningen?

Kurset med CR bør tage afsæt i vores udgangspunkt, vores vilkår og hvor vi vil hen.

Cases fra hverdagen kan tænkes ind i kursusforløbet med CR.

Der er formøde for kursusudvalget/kredsstyrelsen med CR den 27/11 kl. 8.30

7. Kredsens opgaver før modul 2 på TR uddannelsen.(HH)(Bilag)

Orientering om kredsens forpligtende opgaver i forhold til TR under uddannelse. Vi indbyder til et opsamlende møde før næste TR møde den 14. december fra 13.30 – 14.30  før det ordinære TR-/AMR- møde.

På de seneste TR har der desuden været emner, der matcher kredsens forpligtigelser om temaer, der skal gennemgås i forbindelse med modul 2 i TR- uddannelsen.

8. Kongres opfølgning: Den professionelle lærer… (HH)(Bilag)

Orientering on formandens oplæg til DLF vedr. genetablering af status i lærerrollen. Flot og gennemtænkt oplæg, som også præsenteres i KSS- regi, inden det fremsendes til DLF.

9. Forberedelse af KSS internat fredag d. 17/11(Bilag: Program s. 3)

Orientering om program. Drøftelse af udfordringer vedr. strategisk kommunikation, som der skal arbejdes med på det fælles internat senere på måneden.

10. Siden sidst / meddelelser (HH)

Information fra kredsformandsmødet 27/10(HH)

HH udsender materiale og powerpoint fra formandsmødet til kredsstyrelsen.

TR 029/17: Fælles initiativ: ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”

TR 030/17: Pædagogisk Rækkevidde

KS 078/17: Inspirationskatalog for kredsenes arbejdsmiljøindsatser

KS 079/17: Pressemeddelelse fra Forhandlingsfællesskabet og CFU

KS 080/17: Undersøgelse og pressemateriale vedr. prioritering af folkeskolen

KS 081/17: OK18-kampagne i regi af Forhandlingsfællesskabet + rettelse af dato

Nyt fra Medlemsservice oktober 2017

FTF 9/17: Regionsvalgmøde 9. november i Ringsted Kongrescenter

KS 082/17: ”Danmark for Velfærd”- aktiviteter frem mod 7. november

FTF 10/17: Årsmøde i FTF Region Sjælland d. 28. november – invitation og beretning

KS 083/17: Arbejdstidsreglernes § 6a har betydning for den skattefrie præmie

FTF 11/17: Kommune- og regionsvalget november 2017

TR 031/17: Uddannelsen ”Lærer og Meningsdanner” for lærere og børnehaveklasseledere

KS 084/17: Hvem kan ansættes til at undervise i folkeskolens fag?

KS 085/17: Kampagnefilm vedr. samarbejdet om elevrettigheder

KS 086/17: Ny pjece om vold, trusler og magtanvendelse

KS 087/17: Regionale kredsformandsmøder

KS 088/17: 3F, FOA og DLF udgiver ”Fællesskabets Skole”

FTF 12/17: Vinterkonference 2018

KS 089/17: Konference: ”Styring og ledelse af folkeskolen – hvad kommer efter NPM?”

11.  Orientering.

a) Guldborgsund (BP)

FTR orienterede om: Budgetforlig med partnerskab, ressourcetildelingsmodellen, vedtaget ændret styrelsesvedtægt, partnerskab for Folkeskolen, frikommuneforsøg nr. 3. administrationsgrundlaget, anvendelse af tests i undervisningen, politik vedr. familiemæssige relationer.

b) Lolland (SK)

TR-/AMR- vilkår, samarbejdssituationen i Lolland i TRIO´ en, brud på overenskomst og manglende overholdelse af tryghedspapiret, Punkter på dagsorden til dagens møde i børne- og skoleudvalget.

c) Arbejdsmiljø udvalg (KP)

Folder om det fysiske arbejdsmiljø under udarbejdelse.

d) Pædagogisk udvalg (RR) Intet

e)  Kursus udvalg (EN)

Drøftelse af emner til kommende medlemsmøder.

f) Arbejdspladser udenfor Folkeskolen. (HH)

Reminder om møde sendes ud.

g) Forpligtende Kredssamarbejde (HH). Næste møde: 13/11 i Næstved  

Kommunernes ressourcemodeller tages op.

h) FTF (HH) Intet

12.  Regnskab. (BP)

Regnskabet forløber planmæssigt. Der mangler en kontingentopkrævning kvartalsvis, som ikke er bogført endnu. Fald i medlemstallet fra 790 – 757 siden årsskiftet.

Inden 1/12 skal der gives en melding til Hovedstyrelsen vedr. kontingentstørrelse fremadrettet. Dette kræver et ekstraordinært kredsstyrelsesmøde den 23. november.

13.  Budget 18 og budgetønsker. (BP)

Ønske om opgradering af IT-  hardware og software. Aktiviteter i forbindelse med OK18 skal tænkes ind. Øvrige ønsker kan indleveres til kassereren i løbet af november.

14.  Kommunikation. Kredsnyt 11:

Der planlægges et kredsnyt op til kommunalvalget.

15. Næste KS møde 4/12: Kommunalvalget, Generalforsamling 2018,

Opfølgning på valget. Tidsplan for generalforsamling.

16.  Næste TR møde 30/11/2017:

17.  Næste AMR møde 9/11:

18.  Eventuelt Intet.

                                                                                       

Henrik Hansen

 

Referent: Susanne Køhler