Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

Marts 05. 2018

Referat af Kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 5. marts 2018 kl. 8.30 – 12.00

   

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet 5/2/18 og 26/2: Godkendt

2. OK18 situationen(HH)

Der er varslet konflikt i staten. Ingen lokale er udtaget. Tirsdag den 6. marts bliver kredsene orienteret, om hvem der er udtaget til konflikt. Møde i FFF- Lolland, hvor samarbejdet om evt. konfliktsituation drøftes. Kontaktudvalgsmøde skal etableres i GBS med henblik på koordinering af aktiviteter i forbindelse med konflikten.

TR- møde på kredskontoret på torsdag. Instruktion om oprettelse af faglig klub på DLFInSite. Eventuel henvendelse til kommunerne fra kredsen, hvis kommunerne bliver udtaget til konflikt om at arbejde for et resultalt i Forligsinstitutionen.

3. Procedure og anbefalinger om lokalaftaler om arbejdstid(KS 007/18)(HH) De to ovennævnte KS- udsendelser skal bruges, hvis vi kommer i forhandling med kommunerne. GBS- kommune har ikke reageret på henvendelse fra kredsen, mens der er aftalt nyt møde i LLK den 23/3.

4. Generalforsamling 2018(Bilag: Oplæg, Den udsendte valgskrivelse, Generalforsamlingsudsendelsen på 068, udkast til formandens beretning)(HH)

Valgudsendelsen er afsendt sidst i februar. Senest den 8. marts skal det samlede generalforsamlingsdokument udsendes. Vedtægtsændringerne er sat ind i dokumentet. Resolutioner om/fokus på kerneopgaven/ ressourcer samt aftalte vilkår skal med i dokumentet.

5. DLF InSite og vore andre ”platforme” (Udvalget)

Udvalget arbejder på en overordnet plan, som præsenteres senere i KS.

Instruktion af oprettelse på faglig klub på DLFInSite skal med på TR- møde torsdag den 8. marts.

6. Evaluering af AMR/TR internat(Udvalget)

Meget positive tilbagemeldinger på internatet med spændende, nærværende og brugbare oplæg. Placeringen af internatet på Hotel Falster skal genovervejes.

7. Ikke læreruddannede(HH) Se referat fra 5/2.

Folder skal udarbejdes til TR vedr. opmærksomhed omkring eksemplarisk ansættelsesprocedure og de fokuspunkter, som TR bør have. Samtale om pædagogers opgaveløsning i forhold til undervisning skal drøftes i TRIO-samarbejdet. Vær opmærksom på kredsudsendelse om emnet.

8. Siden sidst / meddelelser (HH)

KS 013/18: Nordiske Lærerorganisationers Samråds (NLS) Sommerkursus 2018

KS 014/18: Konflikt-ABC

TR 001/18: Video med OK18-forhandlingsstatus pr. mandag aften

KS 015/18: Kredsformandsmøde den 23. februar 2018

KS 016/18: Kursusplan – 2. halvår 2018

HH udsender kursusplanen til TR og AMR. Evt. deltagelse i kursus om uddannelsespolitik, skoleudvikling m.m. tages op på næste KS og TR- møde med henblik på, at trække kurset til kreds 68.

9. Orientering.

a) Guldborgsund (BP)

Orientering om: Børn og Familieudvalgets dagsorden – herunder klassedannelse, BUPL´s møde med det nye fagudvalg, fald i antal af indberetninger, konference om dannelse, temadrøftelser(fx tidlig forebyggelse, faglighed i skolen m.m.), dialogmøder med fagudvalg og SB samt kvalitetsrapport.

b) Lolland (SK)

Ny ressourcemodel, temadrøftelser i Børne- og Skoleudvalget (udskoling, UU, FGU m.m.), relevant sagsfremstilling om dilemmaer i forhold til kapacitets- og ressourcestyring i skole- og dagtilbud), kvalitetsrapport, evaluering af folkeskolereform, evaluering af tryghedspapir i TRIO.

c) Arbejdsmiljø udvalg (KP)

Der er særlig fokus på rengøring, som tages op i Center-MED senere. I Lolland er der pt. Særligt tilsyn med rengøring. Rapport om lærernes arbejdsmiljø tages op senere. Den fysiske APV tages op igen på AMR- møderne i næste skoleår.

d)  Pædagogisk udvalg (RR) KS uds. 005 og 006(referat fra 5/2)

Positiv tilbagemelding fra begge skoler, der indgår i frikommuneforsøg i GBS..

e) Kursus udvalg (EN) KS uds. 005 og 006(referat fra 5/2)

Husk det nye pædagogiske udvalg skal være opmærksom på ovenstående udsendelser.

f) Arbejdspladser  udenfor Folkeskolen. (HH)

TR på Kofodsminde forventer, at en ny lærer bliver kommende kontaktperson til kredsen, når nuværende TR stopper.

g) Forpligtende Kredssamarbejde (HH). Næste møde: 12/3 i Ringsted

BP deltager i netværksmøder for UU. 

h) FTF (HH) Intet.

10.  Regnskab. (BP) Medlemstallet er steget til 759. Ingen bemærkninger til foreløbigt regnskab.

11.  Kommunikation.  Kredsen holder kontakt til medlemmerne via Facebook og DLFInSite. Kredsnyt udsendes fredag den 9. marts.

12.  Næste KS møde 9/4/18: FGU reformen, Nye politiske udvalg,

Opfølgning på den involverende fagforening, opsamling på interview, frikøb, konstituering og personale og kontorhåndbog.

13. Næste TR møde 22/3/18: Aflyses og erstattes af stormøde for TR i Fredericia pga. konflikt.

14. Næste AMR/(TR) møde 19/4: Planlægning af spil og det videre forløb i den involverende fagforening.

15. Eventuelt Intet

 

Henrik Hansen