Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

Januar 08. 2018

Referat af Kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 8. januar 2018 kl. 8.30 – 12.30

 

Referent: Susanne Køhler

   

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet 11/12/17 Godkendt.

2. DLF InSite (KP) (Bilag: mail fra KP og HH begge 18/12/17) (Heidi, Karina og Carsten deltager i punktet).

Linket tilgås på:http://dlfinsite/stifinder?item=11409

Gennemgang af mulighederne i DLF InSite ved KP. Platformen skal introduceres nærmere på næste TR – møde den 18. januar. Del udarbejdes et undervisningsforløb til mødet. En arbejdsgruppe nedsættes bestående af HJ, KP, HTS og RR, som skal se på en strategi for opbygning af mappesystemet, evt. sammenfald med øvrige portaler og hjemmeside. Gruppen udarbejder regler og retningslinjer for brug af platformen. Se også udsendelsen ”God praksis på DLF InSite”.

3. Vedtagelse af budget 2018 samt langtidsbudget (BP/HH)(Bilag)

Orientering om budget 2018 ved BP. Budgettet viser et underskud på ca. 600.000 kr.

Budgettet godkendt.

Orientering om langtidsbudgettet. Generalforsamlingen informeres om, hvilke muligheder, der er for at  forbedre langtidsbudgettet.

Budgettet for særlig fond godkendt.

Ad hoc- gruppe nedsættes til styring af kommende indkøb af IT- udstyr: HJ, BP og HTS

4. Generalforsamling 2018 (Bilag: Oplæg, KS udsendelse. 98, Forslag til vedtægtsændringer)(HH)

Thomas Andreassen bliver dirigent. Bilag med tids- og procesplan gennemgået.

I kommende Kredsnyt udmeldes hvem, der hhv. stopper og stiller op til næste periode i kredsstyrelsen.

Forslag til formuleringer af vedtægtsændringer drøftet . En enig kredsstyrelse står bag ændringsforslag om at mindske antallet af medlemmer fra 7 – 6.

På næste KS- møde drøftes og aftale,s hvorledes kommende kandidater kan præsentere sig eller blive anbefalet på generalforsamlingen.

5. Databeskyttelsesforordning (Bilag: KS udsendelse. 104)(KØ, BP)

Status er, at der endnu  ikke er kommet yderligere materiale fra hovedforeningen, og LFL er derfor ikke startet i proces. BP og Karina Ørum er tovholdere på opgaven.

6. Evaluering af AMR/TR mødet 14/11 og processen frem mod internatet. (EN)

Tilfredshed med forløbet. Husk at minde om ”opgaven” på næste TR- møde, inden internatet.

7. OK18 (Bilag: KS uds. 103/2017)(HH)

Opmærksomhed om brug af midler fra særlig fond i forbindelse med en evt. konflikt. Oplysning om mulighed for konfliktstøtte tages op på næste TR- møde den 18/1.

8. Drøftelse af arbejdstidsspørgsmålet i Lolland og Guldborgsund kommuner( Bilag)(HH)

Formanden har haft kontakt med både det administrative og politiske niveau  i begge kommuner efter KV 17. Begge kommuner har tilkendegivet, at de afventer OK 18.

Kreds 68 vil fremsende forhandlingsoplæg til arbejdstidsaftaler snarest i begge kommuner.

9. Revision af Kontorhåndbog (HH)(Bilag) Rettelser drøftet og vedtaget.

10. Revision af Personalehåndbog (HH)(Bilag) Rettelser drøftet og vedtaget.

11. Siden sidst / meddelelser (HH)

KS 099/17: Læringskonsulenters ansættelsesgrundlag i Ministeriet for børn, undervisning …

KS 100/17: OK18 – kravene på det kommunale og regionale område

KS 101/17: Ajourføring af oplysninger om medlemmernes mailadresse samt arbejdssted

KS 102/17: OK18 – kravene på det statslige område

KS 103/17: Anvendelse af midler fra kredsenes særlige fonde i forbindelse med OK18 samt beslut…

KS 104/17: Status på pilotprojekt vedr. databeskyttelsesforordningen

KS 105/17: Opfølgning på kommunalvalget

20/12/17: Medlemsbrev fra Anders Bondo Christensen

Notat vedr. FGU- reformen sættes på dagsordenen til næste møde.

”Verdens bedste danske skole” har udsendt oplæg med nyt foredrag, som kursusudvalget bør se på.

Kredsudsendelse vedr. opfordring til kursus for nyvalgte lokalpolitikere, tages op på næste KS- møde.

12.  Orientering.

a) Guldborgsund (BP)

Gennemgang af relevante punkter fra økonomiudvalgets dagsorden: punkter om partnerskab, budget 18, arbejdsmiljøredegørelse, ændring af styrelsesvedtægten( dog uden punkt 4/ressourcetildeling) samt Lindholmsområdets fremtid.

b) Lolland (SK)

Nyt notat om ressourcetildeling i skole- og dagtilbud fremlæggest til politisk behandling den 1/3.

Eksempler på uordentlighed i personalesager fremsendes til HR- chefen., årlig arbejdsmiljødrøftelse i H- MED, evaluering af MED- aftalen, Fravær stigende, MED- modul om social kapital, Punkter fra Børne- og skoleudvalgets dagsorden ( temadrøftelser om skolereformen, kvalitetsrapport, den understøttende enhed og rammevilkår for børn og unge i Lolland.)

    1. a.  Orientering om lønforhandlinger

Løn forhandlet for PPR, STU og Folkesundhedsområdet.

c) Arbejdsmiljø udvalg (KP) Intet

d) Pædagogisk udvalg (RR) Intet

e) Kursus udvalg (EN) Orientering om kursus for KSS- medlemmer.

f) Arbejdspladser udenfor Folkeskolen. (HH)

HH er kontaktperson til SOSU, hvor TR er forhandlingsberettiget.

g) Forpligtende Kredssamarbejde (HH). Næste møde: 15/1 i Næstved(68 møde)

Mødet er flyttet fra Nykøbing F. til Næstved grundet medlemsmødet med Anders Bondo Christensen senere på dagen.

h) FTF (HH) Intet.

13.  Regnskab. (BP)

Orientering om regnskab pr. 31/12. Revision i denne uge.

14. Kommunikation. Kredsnyt uge 2 om generalforsamling mm:

Orientering.  

15. Næste KS møde 5/2/18: Se venligst under punkt 4, 7 og  11

16. Næste TR møde 18/1/2018: LP – hjælp

DLF-InSite, orientering om fastholdelsesflexjob, Årshjul og dialogkultur for TRIO- samarbejdet, Opgave fra CR vedr. ”TR og AMR sætter dagsorden”, Orientering om besøg/1:1- samtaler i projektet ”Den involverende fagforening”.

17. Næste AMR møde 8/2: Orientering.

18. Eventuelt Intet.

 

 Henrik Hansen