Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

Februar 26. 2018

Referat af ekstraordinært Kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 26. februar 2018 kl. 9.30 – 10.30

   

Dagsorden:

1. Kredsstyrelsens forslag til vedtægtsændringer (HH)

Foreslået formulering til § 7.b frikøb ændres i sidste afsnit til følgende:” Kredsstyrelsen kan derudover beslutte at yde et tillæg til formand og næstformand til modsvar af det lokale lønniveau”.

Øvrige forslag til ændringer ( jævnfør udsendt bilag) i formuleringer godkendt.

2. Aktuel orientering(HH)

Kort orientering fra formandsmødet vedr. OK 18 i fredags i København.

Kredsstyrelsen tager bestik af udviklingen i forhandlingerne de næste dage og vil på torsdag mødes for at planlægge strategi i forhold til evt. lokale medlemsmøder m.m.

3. Eventuelt 

Nye PC´ er indkøbt og installeret til alle. Husk at indstille til udskrivning i monokrom.

Regnskab og årsrapport udleveret på mødet. Alle medlemmer af KS skal i forbindelse med ny lovgivning på området aflevere en kopi af kørekort og sygesikringsbevis til brug for revisionen.

 

Henrik Hansen                                                                                   Referent: Susanne Køhler