Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

Februar 05. 2018

Referat af Kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 5. februar 2018 kl. 8.30 – 12.30

   

Dagsorden:                                                               

1. Godkendelse af referat fra mødet 8/1/18 Godkendt.

2. Ikke læreruddannede(Bilag)(HH/CL/KØ)(Karina og Carsten deltager i punktet)

Dokumentation indsamlet via TR på skolerne. TR skal være med til at kvalificere og uddybe materialet yderligere. Hovedforeningen skal kontaktes i forhold til, hvornår vi har en sag.

TR skal klædes på vedrørende ansættelsesprocedure ude på skolerne – og i forbindelse med fag- og opgavefordeling. Dialogen skal ud i TRIO- samarbejdet. Dette tages op af kredsstyrelsen på kommende TR- møder i foråret.. Folder udarbejdes til TR med beskrivelse af det eksemplariske forløb for en ansættelse.

Punktet genoptages på kommende KS- møde.

3. Orientering om arbejdet med Databeskyttelsesforordningen(KØ, BP) Gennemgang af bilag og de deraf afledte fremtidige konsekvenser for sags- og forretningsgange, hvor Kredsstyrelsen kommer ind over. Oprydning er gået i gang i de fysiske – og digitale mapper. Hvert kredsstyrelsesmedlem skal rydde på vedr. dokumenter indeholdende persondata på P-drevet. Der skal etableres en sletteprocedure. Slet mails.

4. DLF InSite og vore andre ”platforme” (Udvalget). Udvalgsgruppen udarbejder en matrix for hvem, der er målgrupper for hhv. DLFInSite og kredsens hjemmeside – og hvilke typer af dokumenter, der er tilgængelige på de respektive sider.

5. Generalforsamling 2018(Bilag: Oplæg, Forslag til vedtægtsændringer, Valgskrivelse)(Præsentation af kandidater på selve generalforsamlingen – hvordan?)(HH) 

Tidsplan gennemgået. Forslag til resolutioner tages op på næste KS- møde.

Forslag til vedtægtsændringer er fremsendt til Hovedforeningen for at blive kvalificeret yderligere. §7 stk. 4 omskrives i forhold til en mere rationel valgprocedure. Præsentation af kandidater og anbefalinger af kandidater på selve generalforsamlingen aftales med dirigenten. Dog anbefales max. 2 minutters taletid til ”valgtaler” og anbefalinger af kandidater.

6. FGU reformen(HH)(Bilag: KS 097/2017) Orientering om FGU- reformen. Det anbefales, at lærerforeningen er repræsenteret i bestyrelsen for FGU. Punktet forankres i pædagogisk udvalg fremadrettet og sættes på KS- dagsordenen efter 1. april 18

7. Opfølgning på nyvalgte politikere og udvalg(HH)(Bilag: KS 105/2017) Den nye kredsstyrelse tager kontakt til de nye udvalg i begge kommuner og inviterer dem til møde i april eller maj måned.

8. Dagsordensskabeloner(SK)(Bilag: mail 15/1) Ny skabelon, som Susanne videreudvikler, vedtaget.

9. Siden sidst / meddelelser (HH)

FTF 1/18: Referat

KS 003/18: Kredsformandsmøde 6. februar 2018

KS 004/18: LC Konfliktvejledning

KS 005/18: Materiale til brug for det lokale arbejde med et folkeskoleideal

KS 006/18: Initiativer til udbredelse af foreningens principprogram

KS 007/18: Procedure og anbefalinger om lokalaftaler om arbejdstid

KS 008/18: Kredsformandsmøde den 23. januar 2018

KS 009/18: Databeskyttelsesforordningen

Orientering om punkter på kommende kredsformandsmøde KS005 og 006. Kursusudvalget og pædagogisk udvalg følger op.

KS007 tages op på næste kredsstyrelsesmøde.

10. Orientering.

Orientering om Opgaver i forbindelse med TR uddannelsen

Om uhensigtsmæssig magtanvendelse – kredsinformation – skal den udsendes?

Indkøb af nyt IT udstyr- orientering

”Er vi gearet……….”Kort opsamling på mødet med Judy, Bjarke og Thomas

-----

Orientering om kredsstyrelsens forpligtigelser i forbindelse med undervisning af TR´ er under uddannelse. 3 nye TR- kolleger i Lolland og 1 ny TR på UU- Lolland. Alle inviteres på kredskontoret hos konsulenterne for at forberede et emne om ”løn” på TR- uddannelsen.

Vi afventer med at udsende kredsinformation vedr. magtanvendelse.

Nyt IT- udstyr på vej. 9 desktops er bestilt samt en bærbar PC..

a) Guldborgsund (BP)

FTR orienterede om en ny ressourcetildelingsmodel, kvalitetsrapport i omløb, Hovedudvalgtes årlige dialog md arbejdsmiljøorganisationen, nyt årshjul i Center-MED, som får indflydelse på de øvrige MED. Digitalt årshjul under udarbejdelse, skoleindskrivning- og klassedannelse -styrelsesvedtægt følges, 7 frikommuneforsøg er i gang, Centerudvalg mødes med relevante politiske udvalg, endnu ikke tilløb til forventningsafstemmende møde vedr. arbejdstidsaftale.

b) Lolland (SK)

Distriktsledelse har aflyst planlagt møde, FTR skal mødes med distriktscheferne, International linje oprettes på Byskolen i Nakskov, Børne- og skoleudvalgets ønsker evaluering af reformen, nye ledere på Dannelunde og Søllested samt i PPRC, ny ressourcetildelingsmodel undervejs, kvalitetsrapport i omløb, forventningsafstemmende møde med Lolland Kommune vedr. arbejdstidsaftale.

c) Arbejdsmiljø udvalg (KP) AMR-møde torsdag, hvor ”rengøring” er på programmet.

d) Pædagogisk udvalg (RR) RR deltager i kursus torsdag-fredag på Skarrildhus. Henvendelse til GSK vedrørende sparring på frikommuneforsøg.

e) Kursus udvalg (EN) Kursusprogram udsendt til TR og AMR.

f) Arbejdspladser udenfor Folkeskolen. (HH) SOSU-TR indkaldes den 1/3 i København.

g) Forpligtende Kredssamarbejde (HH). Næste møde: 26/2 i Slagelse  

Intet.

h) FTF (HH) Intet

11.  Regnskab. (BP) Ingen bemærkninger ud over, at altforløber efter planen.

12.  Kommunikation. Kredsnyt i uge 6?  Kredsnyt udsendes op til vinterferien.

13. Næste KS møde 5/3/18: Intet.

14.  AMR/TR internat 22/23. februar: Intet – se dog punkt 10 e

15.  Næste TR møde 22/2/18: Næste TR- møde er 22/3 – og ikke 22/2!

16.  Næste AMR møde 8/2: Intet

17.  Eventuelt 

Kort orientering om KS medlemmernes positive samtaler i forbindelse med ”Den involverende kreds”

 

Henrik Hansen                                                                                   referent: Susanne Køhler