Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

December 11. 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 11. december 2017 kl. 8.30 – 12.00

   

Dagsorden:

1. Godkendelse af referaterne fra møderne 6/11/17 og 20/11/17

Referat af 6/11/17 godkendt og referat af 20/11/17 godkendt

2. Orientering om dataforordning (KØ, BP)

Orientering om kommende kortlægning af kredsens arbejde vedr. persondata. Opdatering af interne sikkerhedsforanstaltninger og procedurer i forbindelse med ny lov om databeskyttelsesforordning, som træder i kraft 25/5 – 2018. Gennemgang af bilag med oversigt over opmærksomhedspunkter gennemgået. Hovedforeningen vil bidrage med materiale fra 2 pilotprojekter til inspiration i implementeringsfasen. Punktet vil være fast på dagsordenen i den kommende tid.

3. Vedtagelse af budget 2018 og præsentation af langtidsbudget(BP)(Bilag)

BP orienterede om langtidsbudgettet og de tilhørende opmærksomhedspunkter ud fra bilaget fra sidste KS- møde. Fremtidige handlemuligheder blev skitseret. Formand og næstformand kommer med oplæg til næste KS- møde på en løsning, der indebærer rettidig omhu og et styrket langtidsbudget – herunder forslag til vedtægtsændringer.

4. Magtanvendelse – status og indsats(KP, HH)

Planlagt kredsinformation vedr. magtanvendelse udsendes ikke lige nu. Emnet tages løbende op på i TR og AMR- regi og er en fast del af årshjulet. Der er fokus på området i begge kommuner i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse(Lolland) og i arbejdet med APV(Guldborgsund).

5. Undersøgelse af ”Ikke læreruddannede” (HH)(Bilag: Hvem kan undervise i folkeskolens fag(pjece), opsamling Guldborgsund) Status 

Bilag vedr. status i Guldborgsund gennemgået. HH og KØ udarbejder en lignende status for Lolland, som tages op med forvaltning og ledelser i begge kommuner.

6. Opfølgning på KV17 (HH)

I begge kommuner er de nye borgmestre valgt med markante stemmetal. Nye udvalg for børn -og skoleudvalgene er nedsat med socialdemokratiske formænd i både LL og GS.

Konstitueringsaftale i Lolland med stor fokus på skoleområdet og åben invitation til arbejdstidsaftale. I GS ligeledes ønske om en læreraftale og prioritering af midler til skoleområdet.

Kredsstyrelse er tilfreds med udbytte af vores strategi om at sætte folkeskolen på dagsordenen ved KV17.

7. Generalforsamling 2018 (Bilag)(HH)

Bilag udleveret med plan for proces, som nu sættes i gang.

8. AMR/TR mødet 14/11 samt internat. (Bilag: oplæg fra Camilla Raymond eftersendes)(EN)

Erik N tager kontakt til CR vedr. oplæg til kommende møder.

HH laver oplæg og begrundelse for igangsættelse af møder med temaet: ” TR og AMR sætter dagsordenen”.

9. Kommunikation (opfølgning på internat) og kommunikationsplatform(EN, KP)

Gennemgang af slides med indhold fra KS- kursus, hvor 3 KS- medlemmer deltog vedr. den involverende fagforening – hvordan skaber vi stærke fællesskaber. Strategi for implementering drøftet og præsenteres på næste TR- møde i december for TR og AMR.

Projektet koordineres med Camilla Raymond, så der fremstår en rød tråd i projektet.

10. Siden sidst / meddelelser (HH)

Er vi som organisation gearet til fremtiden”. Møde hele KS 29/1 kl. 10 – 12

KS 090/17: Registrering af reelle ejere

TRnyt 5 –nov. 17

KS 091/17: Status på revision af Fælles Mål

FTF 13/17: Referat fra 1.11.2017 samt reminder til Årsmøde 28.11.2017

TR 032/17: Betalt frokostpause og regulering af lønninger

KS 092/17: Udrulning af kommunikationsplatformens bølge 2

KS 093/17: Budskaber om folkeskolens økonomi og resurser

FTF Årsmøde: Genvalg til Tina og deltagelse

KS 094/17: Kursus for nyvalgte arbejdsmiljøansvarlige

TR 033/17: Medlemskonferencer – foråret 2017

TR 034/17: Materialer vedr. OK18

KS 095/17: Materialer til TR vedr. OK18 og idékatalog til kredsene

KS 96/17: Kampagne frem mod OK18

FTF 14/17: Referat

TR 035/17: Kampagne frem mod OK18

HS overtager fra 1/1-18 opgaven med udklip af avisartikler om folkeskolen i LL og GS til vores scrapbog.

Information fra formandsmøde om status på OK 18, hvor der nu er massiv opbakning fra øvrige organisationer om, at lærerne får reelle forhandlinger til OK18.

11. Orientering.

a) Guldborgsund (BP)

Orientering om det nye politiske udvalg i Børn-, familie- og uddannelsesudvalget.

Styrelsesvedtægten på skoleområdet ændres – sendt tilbage fra byrådet til fagudvalgene.

b) Lolland (SK)

Orientering om politisk aftale, ændringer af bygningsmasse på Holeby Skole samt tilhørende anlægsbudget, FFF- møde med fokus på manglende ordentlighed i personalesager, punkter fra sidste H- MED( værdidebat, den årlige arbejdsmiljødrøftelse, evaluering af MED-aftalen, temadage for TR/AMR/Ledere.

c) Arbejdsmiljø udvalg (KP) Intet

d) Pædagogisk udvalg (RR) Intet

e) Kursus udvalg (EN)

Forslag til underholdning på internatet ønskes.

f)  Arbejdspladser udenfor Folkeskolen (HH)

Medlemsmøde med undervisere uden for folkeskolen godt modtaget. Der pågår lokallønsforhandlinger med LLK vedr. STU og PPR

g) Forpligtende Kredssamarbejde (HH). Næste møde: 11/12 i Vordingborg og 15/1 i Næstved  

Der udsendes en reminder vedr. mødet i Næstved 15/1 til TR.

h) FTF (HH) Intet

12. Regnskab. (BP)

Orientering ved BP – se også under dagsordenen punkt 3.

13. Kommunikation. Kredsnyt:

Der udsendes et kredsnyt inden juleferien.

14. Næste KS møde 8/1/18: Generalforsamling 2018, Kontorhåndbog, Personalehåndbog

Rettelser til personalehåndbogen under udarbejdelse.

15. Næste AMR/TR møde 14/12/2017: Intet

16. Næste AMR møde 14/12: Intet

17. Eventuelt:  Intet.

 

Referent: Susanne Køhler                                                                                       

Henrik Hansen