Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

August 17. 2017

Referat af Kredsstyrelsesmøde

Torsdag d. 17. august 2017 kl. 9.00 – 12.00

 

Referant: Susanne Køhler   

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet 12/6/17. Godkendt.

2. Fremtidige strukturelle ændringer på kredskontor og i kredsstyrelsen(HH)(Bilag på mødet)

Punktet drøftet og genoptages på kommende møde.

3. Kommunalvalg 2017(HH)(Bilag: Møder med de politiske partier, Opgaveoversigt KV17 20170817)

Liste over plan for møde med de politiske partier er udarbejdet og ligger på ”068”. KS- medlemmer går ind i Outlook og tilmelder sig møderne.

2 valgmøder er besluttet: I GBS den 26/10 og i LL den 2/11. Deltagerkredsen er SB, Skolelederforeningen, Elevorganisationerne samt offentligheden. Der planlægges et 3 timers valgmøde med følgende struktur: Oplægsrunde med 2 centrale spørgsmål til kandidaterne/paneldeltagerne, som udover politikerne også kan bestå af skolebestyrelsesformænd og elever. Herefter en runde, hvor kandidaterne møder grupper af vælgere til dialog i mindre grupper. Endelig afsluttes med plenum. Der entreres med en udefrakommende ordstyrer.

Inddragelse af elevrådene fx på ”Lærerens dag” eller sidst i oktober. Karina P, Rene og Henrik S fra kredsstyrelsen er tovholder på projektet, der skal forberede eleverne til valgmødet. Opdraget er at komme med 5 gode råd til politikerne fra eleverne.

Politiske meningsdannere indkaldes til møde. KP udarbejder et udkast til invitation til TR- mødet den 24. august.

Udkastet til pressemeddelelse ” Giv Folkeskolen en stemme” blev efter drøftelse færdigredigeret.

4. Kommunikationsplatform(HH)(Bilag: KS060, KS 062)

https://dlfweb.dlf.org/shortcut/folder?vrid=8X0AW6CT8D&vsid=785

Møde i Ringsted den 28/9 om kommunikationsplatformen, hvor KP og (RR) deltager. Punktet dagsordensættes på næste KS-møde.

5. Frikommuneforsøg i Guldborgsund – de bevilgede og fremtidige.(BP, HH)(Bilag: videresendte mail fra Morten Mygind og Evy Stokholm)

Forsøgene med ophævelse af § 28.2 og ophævelse af klasse-/holddannelse kræver  lovændringer. DLF går ind i sagen og fremsender høringssvar.

6. Siden sidst / meddelelser (HH)

Møde med BUPL 15/8

Møde med skolelederforeningen 16/8

Orientering. Nyt møde aftalt i januar.

Infomøde 17/8

Infomøde for nye TR og AMR afholdes på kredskontoret. Kredsstyrelse har en undervisningsforpligtigelse over for nyvalgte TR´ er omkring modul 1 og 4 i de nyvalgtes uddannelser. Modtagelse af nye kolleger tages op på TR- møde den 24. august.

TR 014/17: Opdateret: Tilmelding og program for lærertræf 2017

TR 015/17: Ny udgivelse i bogserien ”Pædagogisk Rækkevidde”

TR 016/17: Dialog-app til visualisering af forberedelsestid

KS 052/17: Invitation til regionale møder for TR samt kredsformandsmøde

KS 053/17: Invitation til regionale medlemsseminarer – vær med til at sætte folkeskolen på dagsorden

TR 017/17: Videndelingsdag for statsansatte – inspiration til teamsamarbejdet

TR 018/17: Invitation til regionale medlemsseminarer – vær med til at sætte folkeskolen på dagsorden

KS 054/17: Resultater af TR-undersøgelsen om anvendelsen af § 16b

KS 055/17: Østre Landsrets afgørelse i sag om hviletid og fridøgn ankes

KS 056/17: Læringskonsulenter i Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling

KS 057/17: Mulighed for anvendelse af platformen for registrering af lærernes undervisningstid

KS 058/17: Regionale møder for kredsenes sagsbehandlere om løn- og ansættelsesforhold

KS 059/17: Velkomstmateriale til nye medlemmer i kredsen

KS 060/17: ”Kom godt i gang” med den fælles interne kommunikationsplatform

TRnyt 3: 100.00 kr. i efterbetaling, Fagligt aktiv på Ungdommens Folkemøde, STOPfyldte klasser mm.

TR 019/17: Modtagelse af nye kolleger på arbejdspladsen

KS 061/17: Invitation til konferencen ”Folkeskolen i klemme i selvstyret”

KS 062/17: DLF’s interne kommunikationsplatform

TR 020/17: Materiale om regionale medlemsseminarer – Hjælp os med at få lærerne din ….

TR 021/17. Dialogapp’en giver overblik over foreberedelsen

KS 063/17: Løntjek i uge 38-39

TR 022/17: Fællesbrev til lærerne i folkeskolen fra Anders Bondo Christensen og undervisningsministeren

KS 064/17: Censorformandskabet søger beskikkede censorer til læreruddannelsen

KS 065/17: Orientering om undersøgelse af medlemmernes arbejdsforhold

KS 066/17: Afslutning af kommunalt periodeprojekt – Fokus på den danske model

Orientering. Løntjek fremrykkes til uge 37/38. I uge 37 er der løntjek på skolerne. I uge 38 vil der blive 2 TR- møder – et i hver kommune med opfølgning på løntjek.

7. Orientering.

a)  Guldborgsund (BP) FTR orienterede om budget 18, partnerskabsmøde, MED-udvalgets møde med ØK, Evaluering af administrationsgrundlaget, dannelseskonference på næste Center-MED samt GBS-liste over ”lærerflow”.

b) Lolland (SK) FTR orienterede om budget 18, overgangsbudget for skolerne i indeværende halvår, 10. klasses Center, møde med distriktsleder og nyvalg på TR/AMR i kommunen.

c) Arbejdsmiljø udvalg (KP) Tovholdermøde i DLF den 8/9 om undervisning vedr. vold og trusler. KØ og KP deltager.

d) Pædagogisk udvalg (MH) Intet.

e) Kursus udvalg (EN) Intet.

f) Arbejdspladser udenfor Folkeskolen. (HH) Forhåndsaftaler UU,Medlemsmøde i kredsen for mindre medlemsgrupper(HH)(Bilag)

Orientering

g) Forpligtende Kredssamarbejde (HH). Næste møde: 21/8 i Nykøbing  

Orientering.

h) FTF (HH) Intet.

8. Regnskab. (BP) Udsat til næste møde

9. Kommunikation. Kredsnyt 8: Intet.

10. Næste KS møde 4/9: Orientering.

11. Næste TR møde 24/8/2017: Orientering.

12. Næste AMR møde: 7/9 Orientering.

13. Eventuelt Intet.

 

Henrik Hansen