Kreds 68 Kredsstyrelsesreferater

April 9. 2018

Referat af Kredsstyrelsesmøde

Mandag d. 9. april 2018 kl. 14.00 – 16.30

   

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet 5/3/18 Referatet fra sidste møde ikke udsendt og godkendes derfor i stedet på næste KS - møde.

SK udsender referatet.

2. Evaluering af generalforsamlingen 15/3 2018 (BP)

  • Forløbet generelt
  • Det udsendte materiale (oplæg, valgskrivelsen, Generalforsamlingsudsendelsen på 068, udkast til formandens beretning)
  • Resolutioner (afsendt til – se HH-mail 19/3-18)
  • Præsentation af den nye kredsstyrelse for omverdenen? (bilag – KredsNyt nr. 4)
  •  Andet?

God afvikling og god forberedelse af generalforsamlingen – demokrati tager tid! Selve generalforsamlingen varede 4 timer. Vi kan overveje, om afstemning kan fortages digitalt for at spare tid. Ingen bemærkninger til de udsendte materialer. Stor tilfredshed med Thomas Andreasen som dirigent. Vi kan overveje, om der både skal være skriftlige og mundtlige beretninger i ikke valgår.

De vedtagne resolutioner er udsendt til politikere og opfølgningen fra kredsstyrelsen er allerede i gang.

Efter konstitueringen præsenteres den nye kredsstyrelse til forskellige målgrupper.

3. Konstituering og frikøb af den nye kredsstyrelse (bilag) (BP)
- Herunder valg af ny/4. medarb.-repr. samt næstfmd. i CMU-BL i GBS
- Besked til arbejdsgiver  

Velkommen til Birgitte og Kim i kredsstyrelsen.

Vi drøftede med udgangspunkt i det senest udsendte oplæg til frikøb ønsker og muligheder i året 2018/2019. BP arbejder videre med ønskerne og udarbejder den endelige fordeling, som fremsendes snarest til KS.

Frikøbet til formand (100 %), næstformand (65 %) og kredsstyrelsesmedlemmer(15 %) er vedtægtsbestemt. KS konstituerede sig således:

Formand: BP

Næstformand: SK

Kasserer: KC

Sekretær: KP

Kongresdelegerede: BP,SK,RR

Følgende udvalg blev nedsat:

Arbejdsmiljøudvalget: KP (formand), SK,RR + konsulenter

Pædagogisk udvalg: BB ( formand), KC,RR

Kursus- og uddannelsesudvalg: KC(formand), BB og KP

IT- og sociale medier: KP

Scrapbog: BB

Kontakt til fraktion 2 og 4:BP

Kommuneudvalg:

LL: SK, BB, BP, KØ
GBS: RR, KP, KC, BP, LCL

KS - møder læg ges på mandage.

4. Kredsstyrelsesinternat august/september 2018 Udsat til næste møde.

5. OK18 situationen lige nu – status og hvad nu? (BP)

- Organisering og tiltag i de to kommuner hvis konflikt
- Formål, mål og strategier (lokale/centrale/fælles)
- Samarbejde med andre faglige organisationer
- Møde ons. d. 4/4-18 i GBS pba. TR-stormødet (koordineringsudvalg)

BP og SK orienterede fra møder med FFF i de to kommuner om de indledende dialoger og planer i forbindelse med en evt. konflikt. Næste møde i GS er den 16/4. Næste møde i Lolland er 2 dage efter et evt. varsel om konflikt fra forligsmanden.

6. Opfølgning på interviewene i forbindelse med ”Den involverende kreds” (BP) Udsat til næste møde.

7. TR-/AMR-mødet 19/4 2018 – ”Dialogdugen” (KP, RRJ, BP)
- Temaer?
- Hold?
- Yderligere indhold?

BP og KP mødes torsdag og taler om dagsordensforslag. Mandag formiddag mødes RR, SK, BP og  KP og udsender endelig dagsorden til kommende TR/AMR- møde den 19. april.
Fælles ”Nyt fra kredsen” og fælles forløb med dialogdugen (”Den involverende kreds”)
KP forestår introduktion til dialogdugen.

8. Møderække i kredsstyrelsen resten af skoleåret (BP)
- Fastlagte møder: 7/5 og 11/6 kl. 8.30-13.00
- Behov for ekstra møde(r)?

Mødet den 7/5 rykkes til 14.15 – 17.

Mødet den 11/6 rykkes til 14.15 – 17.

9. Møderække/kalender 2018/19 (KS-, TR-, AMR- og kommunemøder) (BP)
- Meld allerede fastlagte møder ind (fx MED-møder 2018 etc.)
- Besked til arbejdsgiver (TR-/AMR-møder)

BP starter snarest på en kalenderoversigt.

10. Kredskontoret – praktiske forhold (HEJ/BP)
- Kontorfordeling
- Nøgler, kode, computer
- frokostordning/morgenmad
- Kontor- og Personalehåndbog (Bilag)

BP, SK og RR afholder snarest et kalendermøde, hvor der skabes overblik over mødeaktiviteten i næste skoleår.

Heidi orienterede om nøgler, kode og pc. Kontorfordeling aftales senere. Liste udsendes fra Heidi, hvor KS - medlemmer melder tilbage, hvornår man er på kontoret. Husk at ajourføre kalenderen i Outlook.

Frokostordning fortsætter (10 kr. pr. gang – hold selv regnskab, Heidi udsender indbetalingsreminder hvert kvartal). Fælles kaffemøde torsdag morgen. Mandag og torsdag formiddag er ”kontordag”(= ingen undervisningsforpligtigelse på skolen).

Rækkefølgen på telefoner skal aftales nærmere.

BP og RR er kontaktpersoner til alarmselskabet.

Orientering fra sagsbehandlerne om samarbejdet med kredsstyrelsen. Konsulenterne deltager i kommunemøder, arbejdsmiljøudvalget m.m.

 

----------
Mødet sluttede kl. 16.45 – og de øvrige punkter udsættes til næste KS- møde

11.  Siden sidst / meddelelser (HH)

TR-nyt 2/18

KS 018/18: Nye tal for andel af ikke-læreruddannede i folkeskolen

KS 019/18: Konfliktvarsler afsendt over for stat, kommuner og regioner

KS 020/18: Kommunikationsstrategi ved mulig storkonflikt

KS 021/18: Lockout – konfliktlån mv.

KS 022/18: TR-stormøde som optakt til den varslede storkonflikt

TR 002/18: TR-stormøde som optakt til den varslede storkonflikt

FTF/2/18: OBS vedr. kørsel 22. marts m.m.

TR 003/18: Varsling om lockout

KS 023/18: Arbejdsgivernes lockout med virkning fra 10. april 2018

TR 004/18: Tilmelding til TR-stormødet d. 22. marts 2018

KS 024/18: Tilmelding til TR-stormødet d. 22. marts 2018

KS 025/18: 5. mio. kroners pulje til støtte

KS 026/18: TR-stormøde 22. marts: Program og praktiske oplysninger

TR 005/18: TR-stormødet 22. marts: Program

KS 027/18: Ny praksis for opstart af psykiske erhvervssygdomssager

TR 006/18: Planlægning af skoleåret – dialog om opgaveoversigten

KS 028/18: Ret til 14 ugers fravær for fædre, medmødre og adoptanter ved barnets dødfødsel eller død

KS 029/18: Arbejdets med opgaveoversigten

KS 030/18: Kredsformandsmøde 21. marts 2018

KS 031/18: Grafiske materialer til kampagnen ”En løsning for alle”

TR 007/18: Praktiske oplysninger til TR-stormøde den 22. marts i Fredericia

KS 032/18: Praktiske oplysninger til TR-stormøde den 22. marts i Fredericia

KS 034/18: Lancering af kampagnen ”Væk tilliden”

KS 033/18: Fælles demonstrationer i de største byer den 10/4-2018

DLF Nyhedsbrev: Lukning af SkoleKom og UNI•Login hvis konflikten bliver en realitet

KS 035/18: Forligsmanden har udskudt den varslede konflikt

TR 008/18: Forligsmanden har udskudt den varslede konflikt

KS 036/18: Møder om pædagogiske forhold

KS 037/18: Databeskyttelsesforordningen – status marts 2018

12.  Orientering.

a) Guldborgsund (BP/RRJ)

b) Lolland (SK)

c) Arbejdsmiljø udvalg (KP)

d) Pædagogisk udvalg (RR)

e) Kursus udvalg (XX)

f)  Arbejdspladser udenfor Folkeskolen. (BP)

g) Forpligtende Kredssamarbejde (BP). Næste møde: 16/4 i Næstved  

h) FTF (BP/ZZ)

13.  Regnskab (bilag udsendt af HEJ) (BP/YY)

14.  Kommunikation (konkret pba. mødet, KredsNyt, andet).  

15.  Næste KS møde 7/5/18: FGU reformen, Nye politiske udvalg, ????Kalender/møderække 2018/19, KS-internat, persondataforordningen

16.  Næste TR møde 19/4/18: Fælles orientering/aktuelt fra kredsen, den involverende kreds

17.  Næste AMR/(TR) møde 19/4:

18.  Eventuelt 

 

Birger Petersen

Referent: Susanne Køhler