Kreds 68 AMR

Arbejdsmiljø kommissorium

 

Arbejdsmiljø kommissorium kreds 68 2008 – 2010


Kredsen vil i perioden have fokus på følgende hovedområder:

 • Satse på at profilere medlemmernes samlede arbejdsmiljø.
 • Skabe balance mellem resurser og opgaver.
 • Sætte arbejdsmiljø på dagsordenen på alle niveauer i MED organisationen.
 • Skolernes fysiske arbejdsmiljø.
 • Lærernes psykiske arbejdsmiljø.
 • Systematisering og kvalificering af skolerne arbejdsmiljøarbejde generelt.
 • Systematisering og kvalificering af arbejdet med APV.
 • Kvalificering af sikkerhedsrepræsentanternes arbejdsvilkår, kompetencer og roller.
 • Styrke samarbejdet mellem SR og TR med afsæt i DLF’s holdninger til arbejdsmiljøet.
 • Integrere aktuelle temaer i arbejdsmiljøarbejdet.
 • Styrke kredsens faglige beredskab på arbejdsskade området.
 • ”Daglig” kontakt til og rådgivning af sikkerhedsrepræsentanter.

Arbejdsmiljøarbejdet forestås af kredsens arbejdsmiljøudvalg, som refererer til kredsstyrelsen.

Det er hensigten, at arbejdet med ovenstående områder, i så vid udstrækning som muligt, gøres konkret og målbart. For hvert område udarbejdes en konkret plan, som indeholder mål, arbejdsplan, tidshorisont og evaluering.

Satse på at profilere medlemmernes samlede arbejdsmiljø.
Ved indgåelse af aftaler, udtalelser til pressen, udgivelser, faglig klub møder, arrangementer mm. skal det samlede arbejdsmiljø tænkes med af kredsstyrelsesmedlemmer, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter.

Skabe balance mellem resurser og opgaver.
Ved budgetbehandlinger, normering, i fag- og opgavefordelingen og ved løbende ændringer, skal alle led være opmærksomme på at skabe den nødvendige balance.

Sætte arbejdsmiljø på dagsordenen på alle niveauer i MED organisationen.
SR, TR og arbejdsmiljøudvalget samarbejder med kommunerepræsentanterne om at sætte punkter på dagsordenen i MED organisationen, der indeholder arbejdsmiljø spørgsmål. Samarbejde med andre faglige organisationer om arbejdsmiljø spørgsmål.

Skolernes fysiske arbejdsmiljø.
Lærerarbejdspladser, indflydelse på om- og nybygninger, rengøring, støj, elevernes undervisningsmiljø, æstetik.

Lærernes psykiske arbejdsmiljø.
Skabe bevidsthed om balancemodellen, fokus på rummelighed, stress, sprog, fastholdelse, vold og trusler om vold.

Systematisering og kvalificering af skolerne arbejdsmiljøarbejde generelt.
Sikkerhedsgruppens arbejde, sikkerhedsudvalgs arbejde, konkrete emnekredse (f.eks. stoffer og materialer)

Systematisering og kvalificering af arbejdet med APV.
Hvordan APV bliver en grundlæggende og integreret del af sikkerhedsarbejdet på skolerne.

Kvalificering af sikkerhedsrepræsentanternes arbejdsvilkår, kompetencer og roller.
SR aftaler i kommunerne, SR møder og kurser lokalt og i Det forpligtende kredssamarbejde, SR i DLF.

Styrke samarbejdet mellem SR og TR med afsæt i DLF’s holdninger til arbejdsmiljøet.
Arbejde for at SR og TR udgør et team på den enkelte skole bestående af. Synlig gøre DLF’s arbejdsmiljøarbejde.

Integrere aktuelle temaer i arbejdsmiljøarbejdet.
Satse på aktualitet i kredsens samarbejde med sikkerhedsrepræsentanter.

Opgradere kredsens faglige beredskab.
Sagsbehandlere og kredsens politisk valgte skal løbende tilegne sig den nødvendige viden på arbejdsmiljøområdet.

”Daglig” kontakt til og rådgivning af sikkerhedsrepræsentanter.
Arbejdsmiljøudvalget er sparringspartner i forhold til konkrete problemstillinger på den enkelte skole, som sikkerhedsrepræsentanten er inddraget i.
På baggrund af samarbejdet med sagsbehandlerne i kredsen kan udvalget tage initiativer i forhold til enkelte skoler eller til enkelte problematikker.
Udvalget forholder sig aktivt og opsøgende i samarbejdet med sikkerhedsrepræsentanterne.